Takeda Pharma Sp. z o. o.

Doltard®

Substancje czynne:

Morphine sulphate

ICD10:

Zapalenie mózgu w półpaścu   B02.0
Nowotwory złośliwe wargi   C00
Nowotwór złośliwy nasady języka   C01
Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części języka   C02
Nowotwór złośliwy dziąsła   C03
Nowotwór złośliwy dna jamy ustnej   C04
Nowotwór złośliwy podniebienia   C05
Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części jamy ustnej   C06
Nowotwór złośliwy ślinianki przyusznej   C07
Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych dużych gruczołów ślinowych   C08

Dostępne dawki:

tabl. o przedł. uwalnianiu 60 mg 20 szt. 30,28 100% 6,43 R 2 Lek bezpłatny na receptę1
tabl. o przedł. uwalnianiu 30 mg 20 szt. 17,03 100% 6,70 R 2 Lek bezpłatny na receptę1
tabl. o przedł. uwalnianiu 100 mg 20 szt. 52,05 100% 10,16 R 2 Lek bezpłatny na receptę1
tabl. o przedł. uwalnianiu 10 mg 20 szt. 6,02 100% 4,71 R 2 Lek bezpłatny na receptę1
1) Nowotwory złośliwe. 
2) Neuralgia popłpaścowa przewlekła.  Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II - kauzalgia. 

Ostrzeżenia:

Środek odurzający - grupa I
Przepisując ten lek pamiętaj: - ilość substancji należy dodatkowo wyrazić słowami; - na recepcie nie można wypisać dodatkowo innych leków; - ten lek można przepisać tylko na miesięczną kurację; - podaj szczegółowy sposób dawkowania;
Doping
Środek uznany za dopingowy.
Ciąża - trymestr 1 - Kategoria C
Badania na zwierzętach wykazały działanie teratogenne lub zabójcze dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną kobiet, lub nie przeprowadzono odpowiednich badań ani na zwierzętach, ani u ludzi.
Ciąża - trymestr 2 - Kategoria C
Badania na zwierzętach wykazały działanie teratogenne lub zabójcze dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną kobiet, lub nie przeprowadzono odpowiednich badań ani na zwierzętach, ani u ludzi.
Ciąża - trymestr 3 - Kategoria C
Badania na zwierzętach wykazały działanie teratogenne lub zabójcze dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną kobiet, lub nie przeprowadzono odpowiednich badań ani na zwierzętach, ani u ludzi.
Wykaz N
Produkt leczniczy zawierający środek odurzający grupy I-N lub II-N.
Upośledza !!
Produkt leczniczy silnie upośledzający sprawność psychomotoryczną; bezwzględny zakaz prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu przez 24 h po zastosowaniu.

Opis:

Wskazania
Produkt leczniczy stosowany w leczeniu silnego i przewlekłego bólu.
Dawkowanie
Dorośli. Indywidualne. Zwykle zalecana dawka doustna: 30-100 mg co 12 h. Tabl. (10, 30, 60 lub 100 mg) mogą być stosowane pojedynczo lub w kombinacjach. Zaleca się rozpoczynanie terapii preparatem, jeżeli chory wcześniej nie otrzymywał morfiny, od najmniejszej dawki wynoszącej 10 mg. Skuteczność zależy od natężenia bólu, wieku chorego i reakcji na uprzednio stosowane leki przeciwbólowe. Preparat powinien skutecznie znosić ból przez pełne 12 h. Wcześniejszy powrót bólu np. w 6-8 h po ostatniej dawce zwykle oznacza, że była ona niewystarczająca. W przypadku niezadowalającego efektu przeciwbólowego lub zbyt krótkiego działania, dawka może być zwiększona. Dawka preparatu powinna być dobierana indywidualnie tak, żeby dawała maks. korzyść terapeutyczną. Dlatego u chorych z bólem przewlekłym, zapotrzebowanie na lek najłatwiej i najbardziej ekonomicznie można ustalić, stosując inny opioid doustny o krótszym czasie działania.
Przeciwwskazania
Preparat jest przeciwwskazany w znanych przypadkach nadwrażliwości na morfinę. Nie powinien być stosowany w krótkotrwałych bólach ze względu na trudność w doborze dawki. Tabl. są przeciwwskazane u chorych z depresją oddechową i retencją CO2, szczególnie przy braku możliwości szybkiej resuscytacji oddechowej. Przeciwwskazany jest również u chorych z niedrożnością porażenną jelit oraz w okresie karmienia piersią.
Ostrzeżenia specjalne / Środki ostrożności
Podobnie jak wszystkie inne opioidy może wywołać upośledzenie ośrodka oddechowego i retencję CO2. Dlatego należy obserwować, czy u pacjenta nie występują objawy nadmiernego uspokojenia, senności i zwolnienia oddechów (częstość oddechów <8/min.). Depresja oddechowa. Ryzyko depresji oddechowej zwiększa się wraz ze wzrostem dawki, a także u chorych starszych i wyniszczonych. Redukcja dawki preparatu może być konieczna w przypadku pacjentów starszych bądź z przewlekłą niewydolnością wątroby lub nerek. Stan funkcji wątroby i nerek ma zasadnicze znaczenie przy ustalaniu dawki morfiny o przedłużonym działaniu. Niewydolność wątroby może zmniejszyć wydalanie morfiny, a niewydolność nerek - jej metabolitów. Przewlekłe choroby układu oddechowego. Preparat powinien być stosowany z zachowaniem największej ostrożności u pacjentów z obniżoną rezerwą oddechową, np. przewlekłą zaporową lub inną chorobą płuc z retencją CO2. Uzależnienie lekowe. Opioidy stosowane długotrwale, zwłaszcza kiedy ich użycie jest słabo kontrolowane przez lekarza a same mają krótki czas działania lub są stosowane w nieskutecznych dawkach, mogą być nadużywane przez pacjentów (zależność psychiczna). Pomimo, że ma przedłużony czas działania co ogranicza możliwość jego nadużywania, należy ostrożnie stosować u osób z uzależnieniem w wywiadzie (np. alkoholizm), jeśli leczenie nie ma charakteru paliatywnego. Wzmożone ciśnienie śródczaszkowe. Preparat należy stosować z dużą ostrożnością u pacjentów ze zwiększonym ciśnieniem śródczaszkowym, guzami mózgu, urazami głowy lub z zaburzeniami świadomości, czyli u chorych szczególnie podatnych na niekorzystny wpływ retencji CO2 na czynność mózgu. Prowadzący pojazdy, obsługujący maszyny oraz wykonujący prace wymagające koncentracji powinni zachować szczególną ostrożność w okresie przyjmowania preparatu z uwagi na obniżenie sprawności psychomotorycznej. Efekt ten jest potęgowany przez alkohol.
Interakcje
Jednoczesne stosowanie innych leków wpływających depresyjnie na centralny układ nerwowy np. innych opioidów, leków uspokajających, nasennych, anksjolitycznych, psychotropowych, fentiazyn, przeciwhistaminowych i alkoholu może potęgować ośrodkowe depresyjne działanie morfiny. Może to doprowadzić do depresji układu oddechowego, spadku ciśnienia tętniczego krwi, nadmiernego uspokojenia a nawet śpiączki. Morfina nie może być stosowana przez osoby leczone preparatami zawierającymi inhibitory MAO jeżeli były poddawane w ciągu ostatnich 14 dni. Z tego powodu pacjent powinien poinformować lekarza o stosowaniu innych leków przed rozpoczęciem terapii preparatem.
Ciąża i laktacja
Ryzyko uszkodzenia płodu nie jest jasno zdefiniowane, ale nie można wykluczyć teratogennego działania morfiny stosowanej w okresie ciąży (kategoria C) ze względu na fakt przenikania morfiny przez barierę łożyskową. Dlatego preparat może być stosowany w okresie ciąży tylko w wyjątkowych przypadkach, gdy korzyści wynikające z jego podawania usprawiedliwiają ryzyko związane z uszkodzeniem płodu. U noworodków, których matki regularnie przyjmowały w okresie ciąży morfinę, może wystąpić zespół abstynencji. W związku z szybkim przenikaniem leku przez barierę łożyska i lepszą penetracje przez barierę krew-mózg u płodu preparat nie powinien być stosowany w czasie porodu z uwagi na ryzyko depresji oddechowej u noworodka, a także hamujący wpływ na przebieg porodu. W przypadku konieczności przyjmowania preparatu przez kobietę karmiącą, należy bezwzględnie zaprzestać karmienia piersią ze względu na przenikanie morfiny do mleka matki.
Działania niepożądane
Najczęściej są to: zaparcia, nudności, wymioty, uczucie oszołomienia, obniżone lub podwyższone samopoczucie, zawroty głowy, nadmierne uspokojenie, aż do senności i wzmożona potliwość. Nudności i wymioty mogą pojawić się na początku leczenia i samoistnie ustąpić pomimo dalszego stosowania morfiny. Można je opanować stosując dodatkowo środki przeciwwymiotne. W rzadkich przypadkach mogą pojawić się: świąd, wysypka, gęsia skórka, trudności w oddawaniu moczu oraz nieostre lub podwójne widzenie. Do najgroźniejszych należą: depresja oddechowa, mogąca pojawić się po względnym przedawkowaniu morfiny w początkowym stadium leczenia, oraz bezdech i w mniejszym stopniu niewydolność krążenia, wstrząs i zatrzymanie krążenia.
Przedawkowanie
Przy przyjęciu dawki większej niż zalecana (5-10 razy większej od dawki terapeutycznej) istnieje ryzyko depresji oddechowej i zwiększonej senności przechodzącej w śpiączkę. Ponieważ objawy te mogą wynikać albo z bezpośredniej depresji ośrodka oddechowego, albo być wynikiem niedotlenienia, należy przede wszystkim przywrócić pacjentowi właściwą wymianę oddechową poprzez zapewnienie drożności dróg oddechowych i ewentualne stosowanie wspomaganej lub kontrolowanej wentylacji. W ciężkich przypadkach dochodzi do śpiączki i wstrząsu (zmniejszenie napięcia mięśni szkieletowych, zimne i wilgotne powłoki ciała, bradykardia, zmniejszenie ciśnienia tętniczego). W przypadku objawów przedawkowania, pacjent powinien natychmiast skontaktować się z lekarzem i pokazać opakowanie preparatu, ponieważ pozostające w jelitach tabl. mogą dalej uwalniać morfinę.
Działanie
Silnie działający lek przeciwbólowy, pochodna fenantrenowa występująca w opium, o charakterze czystego agonisty. Działa głównie przeciwbólowo i nasennie.
Skład
1 tabl. o przedłużonym działaniu zawiera 10 mg, 30 mg, 60 mg lub 100 mg morfiny siarczanu.

Nasz serwis to aktualne i rzetelne źródło informacji na temat bezpłatnych leków dla seniora. Adresujemy go do wszystkich, zainteresowanych programem 75+, zarówno do pacjentów i ich opiekunów, jak i lekarzy oraz farmaceutów. Ustawa o darmowych lekach dla seniora, jak każdy nowy projekt, wywołuje wiele pytań i wątpliwości. Będziemy regularnie informować o wszelkich nowościach, zachęcamy więc do częstego odwiedzania naszej strony.

W serwisie znaleźć można wszystkie bezpłatne leki, które wymienione są na ogłaszanej przez Ministerstwo Zdrowia liście „S”. Informacje są na bieżąco aktualizowane - obowiązkowo co 2 miesiące, po opublikowaniu przez resort zdrowia najnowszego wykazu darmowych leków dla pacjentów powyżej 75 roku życia.

Wybranego produktu szukać można zarówno na podstawie jego nazwy, jak i schorzenia, w leczeniu którego jest wskazany. Opis leku uwzględnia kompletne dane na jego temat, takie jak m.in. skład, dawka, przeciwwskazania, działania niepożądane, środki ostrożności czy interakcje.

O programie leki 75+

Ustawa o bezpłatnych lekach dla pacjentów powyżej 75 roku życia, nazywana ustawą 75+, obowiązuje od 12 czerwca br. Zgodnie z ustawą każdy, kto ukończył 75 lat, ma prawo do bezpłatnych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wymienionych w tym wykazie. Nie mają znaczenia dochody seniora ani jego status materialny. Jedynym kryterium, kwalifikującym do skorzystania z darmowego leku, jest wiek, weryfikowany na podstawie numeru PESEL.

Lista bezpłatnych leków dla seniora uwzględnia przede wszystkim te produkty, które wiążą się z leczeniem chorób wieku podeszłego. Będzie ona aktualizowana co 2 miesiące, tak jak lista wszystkich leków refundowanych. Za darmo seniorzy otrzymają głównie leki stosowane w terapii schorzeń sercowo-naczyniowych, urologicznych, układu oddechowego, pokarmowego i nerwowego, cukrzycy, osteoporozy, itp. Na liście „S” znajdą się te leki, na które dotychczas obowiązywała częściowa odpłatność (30 i 50 proc.).

Aby senior mógł otrzymać receptę na darmowy lek, musi zgłosić się do lekarza pierwszego kontaktu. Bezpłatne leki mogą też wypisywać pielęgniarki POZ, które mają uprawnienia do wystawiania recept. Ustawa o darmowych lekach nie przewiduje ograniczeń, dotyczących ilości tych medykamentów przysługujących seniorowi. W każdym przypadku lekarz będzie podejmował decyzję o niezbędnej dawce czy ilości opakowań.