Novartis Europharm Limited

Exelon®

Substancje czynne:

Rivastigmine

Dostępne dawki:

kaps. 6 mg 28 szt. X 100%
kaps. 6 mg 56 szt. X 100%
kaps. 4,5 mg 28 szt. X 100%
kaps. 4,5 mg 56 szt. 288,53 100%
kaps. 3 mg 28 szt. X 100%
kaps. 3 mg 56 szt. 279,31 100%
roztw. doustny 2 mg/ml 1 but. 120 ml 209,30 100%
kaps. 1,5 mg 28 szt. 134,00 100%

Ostrzeżenia:

Laktacja
Lek może przenikać do mleka kobiet karmiących piersią.
Ciąża - trymestr 1 - Kategoria B
Badania na zwierzętach nie wskazują na istnienie ryzyka dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną u ludzi, lub badania na zwierzętach wykazały działanie niepożądane na płód, ale badania w grupie kobiet ciężarnych nie potwierdziły istnienia ryzyka dla płodu.
Ciąża - trymestr 2 - Kategoria B
Badania na zwierzętach nie wskazują na istnienie ryzyka dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną u ludzi, lub badania na zwierzętach wykazały działanie niepożądane na płód, ale badania w grupie kobiet ciężarnych nie potwierdziły istnienia ryzyka dla płodu.
Ciąża - trymestr 3 - Kategoria B
Badania na zwierzętach nie wskazują na istnienie ryzyka dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną u ludzi, lub badania na zwierzętach wykazały działanie niepożądane na płód, ale badania w grupie kobiet ciężarnych nie potwierdziły istnienia ryzyka dla płodu.
Wykaz B
Produkt leczniczy zawierający substancję czynną silnie działającą.
Upośledza !
Produkt leczniczy, który może wpływać upośledzająco na sprawność psychofizyczną; jeżeli przepisana dawka i droga podania wskazują, że w okresie stosowania może pojawić się wyraźne upośledzenie sprawności psychomotorycznej, to należy udzielić pacjentowi wskazówek co do zachowania szczególnej ostrożności w zakresie prowadzenia pojazdów lub obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu bądź uprzedzić o konieczności czasowego zaniechania takich czynności.

Opis:

Wskazania
Leczenie objawowe łagodnej do średniozaawansowanej postaci otępienia typu alzheimerowskiego. Leczenie łagodnej do średniozaawansowanej postaci otępienia u pacjentów z idiopatyczną chorobą Parkinsona.
Dawkowanie
Dawka początkowa 1,5 mg 2x/dziennie. Jeśli dawka jest dobrze tolerowana przez pacjenta, przez 2 tyg. można zwiększyć ją do 3 mg 2x/dobę, kolejne zwiększanie do 4,5 mg, a następnie do 6 mg 2x/dobę. Dawka terapeutyczna to 3-6 mg 2x/dobę; maks. dawka dobowa: 6 mg 2x/dobę. Jeśli po 3 m-cach leczenia dawką podtrzymującą nie nastąpi korzystna zmiana w złagodzeniu objawów otępienia, leczenie należy przerwać na kilka dni, wznawiać leczenie można stosując dawkę 1,5 mg 2x/dobę.
Uwagi
Lek należy przyjmować podczas posiłku, 2x/dobę, rano i wieczorem. Kapsułki połykać w całości.
Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na składniki preparatu, inne karbaminiany. Ciężka niewydolność wątroby. Nie zaleca się stosowania u dzieci.
Ostrzeżenia specjalne / Środki ostrożności
Ostrożnie u pacjentów z zespołem chorego węzła zatokowego lub z zaburzeniami przewodzenia (blok zatokowo-przedsionkowy, blok przedsionkowo-komorowy), u pacjentów z czynną chorobą wrzodową żołądka lub dwunastnicy, u pacjentów z astmą oskrzelową lub obturacyjną chorobą płuc w wywiadzie, z niewydolnością nerek lub wątroby, z trudnościami w oddawaniu moczu, oraz napadami drgawkowymi. Preparat może zaburzać zdolności psychoruchowe. W czasie stosowania preparatu należy okresowo oceniać efekty leczenia oraz kontrolować masę ciała pacjenta. Lek zawiera benzoesan sodu - kwas benzoesowy wykazuje słabe działanie drażniące na skórę, oczy i błony śluzowe.
Interakcje
Leki cholinomimetyczne, leki antycholinoergiczne, leki zwiotczające mięśnie o działaniu analogicznym do sukcynylocholiny, leki metabolizowane przy udziale butyrylocholinoesterazy.
Ciąża i laktacja
Lek może być stosowany, gdy potencjalne korzyści uzasadniają podjęcie ryzyka wpływu na płód. Należy przerwać karmienie piersią podczas stosowania preparatu.
Działania niepożądane
Bardzo często: nudności, wymioty, biegunka, utrata apetytu. Często: bóle brzucha i dyspepsja, pobudzenie, splątanie, bóle głowy, senność, drżenie, nadmierne pocenie, uczucie zmęczenia, astenia, złe samopoczucie, zmniejszenie masy ciała. Niezbyt często: bezsenność, depresja, omdlenie, przypadkowe upadanie. Rzadko: drgawki, dławica piersiowa, choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy, wysypka. Bardzo rzadko, w tym pojedyncze przypadki: omamy, objawy pozapiramidowe (w tym pogorszenie stanu u pacjentów z chorobą Parkinsona), zaburzenia rytmu serca (np. bradykardia, blok przedsionkowo-komorowy, migotanie przedsionków, tachykardia), krwawienie z przewodu pokarmowego, zapalenie trzustki, zwiększone wartości wyników badań czynności wątroby, zakażenie dróg moczowych, nadciśnienie tętnicze.
Przedawkowanie
Objawy nudności, wymioty, biegunka, nadciśnienie i omamy, zwolnienie akcji serca oraz omdlenie.
Działanie
Odwracalny inhibitor cholinoesterazy, poprawiający przekaźnictwo neurosynaptyczne przez hamowanie rozkładu acetylocholiny. Szybko wchłania się z przewodu pokarmowego, łatwo przenika do płynu mózgowo rdzeniowego osiągając maks. stężenie po 1,5 h. Wiąże się z białkami osocza w 40%. T0,5 we krwi wynosi 1 h, ale wysokie stężenie w płynie mózgowo-rdzeniowym utrzymuje się przez 9 h. Metabolizowany w wątrobie i wydalany głównie przez nerki.
Skład
1 ml roztworu zawiera 2 mg riwastygminy. 1 kaps. zawiera 1,5 mg, 3 mg, 4,5 mg lub 6 mg riwastygminy.

Nasz serwis to aktualne i rzetelne źródło informacji na temat bezpłatnych leków dla seniora. Adresujemy go do wszystkich, zainteresowanych programem 75+, zarówno do pacjentów i ich opiekunów, jak i lekarzy oraz farmaceutów. Ustawa o darmowych lekach dla seniora, jak każdy nowy projekt, wywołuje wiele pytań i wątpliwości. Będziemy regularnie informować o wszelkich nowościach, zachęcamy więc do częstego odwiedzania naszej strony.

W serwisie znaleźć można wszystkie bezpłatne leki, które wymienione są na ogłaszanej przez Ministerstwo Zdrowia liście „S”. Informacje są na bieżąco aktualizowane - obowiązkowo co 2 miesiące, po opublikowaniu przez resort zdrowia najnowszego wykazu darmowych leków dla pacjentów powyżej 75 roku życia.

Wybranego produktu szukać można zarówno na podstawie jego nazwy, jak i schorzenia, w leczeniu którego jest wskazany. Opis leku uwzględnia kompletne dane na jego temat, takie jak m.in. skład, dawka, przeciwwskazania, działania niepożądane, środki ostrożności czy interakcje.

O programie leki 75+

Ustawa o bezpłatnych lekach dla pacjentów powyżej 75 roku życia, nazywana ustawą 75+, obowiązuje od 12 czerwca br. Zgodnie z ustawą każdy, kto ukończył 75 lat, ma prawo do bezpłatnych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wymienionych w tym wykazie. Nie mają znaczenia dochody seniora ani jego status materialny. Jedynym kryterium, kwalifikującym do skorzystania z darmowego leku, jest wiek, weryfikowany na podstawie numeru PESEL.

Lista bezpłatnych leków dla seniora uwzględnia przede wszystkim te produkty, które wiążą się z leczeniem chorób wieku podeszłego. Będzie ona aktualizowana co 2 miesiące, tak jak lista wszystkich leków refundowanych. Za darmo seniorzy otrzymają głównie leki stosowane w terapii schorzeń sercowo-naczyniowych, urologicznych, układu oddechowego, pokarmowego i nerwowego, cukrzycy, osteoporozy, itp. Na liście „S” znajdą się te leki, na które dotychczas obowiązywała częściowa odpłatność (30 i 50 proc.).

Aby senior mógł otrzymać receptę na darmowy lek, musi zgłosić się do lekarza pierwszego kontaktu. Bezpłatne leki mogą też wypisywać pielęgniarki POZ, które mają uprawnienia do wystawiania recept. Ustawa o darmowych lekach nie przewiduje ograniczeń, dotyczących ilości tych medykamentów przysługujących seniorowi. W każdym przypadku lekarz będzie podejmował decyzję o niezbędnej dawce czy ilości opakowań.