Baxter Polska Sp. z o.o.

Holoxan

Substancje czynne:

Ifosfamide

ICD10:

Nowotwór złośliwy przełyku   C15
Nowotwór złośliwy żołądka   C16
Okrężnica wstępująca   C18.2
Okrężnica poprzeczna   C18.4
Okrężnica zstępująca   C18.6
Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie jelita grubego   C18.8
Okrężnica, umiejscowienie nieokreślone   C18.9
Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego   C19
Nowotwór złośliwy trzustki   C25
Nowotwór złośliwy krtani   C32

Dostępne dawki:

inj. [prosz. do przyg. roztw.] 2 g 1 fiol. 230,68 CHB Lek bezpłatny na receptę1
inj. [prosz. do przyg. roztw.] 1 g 1 fiol. 127,65 CHB Lek bezpłatny na receptę1
1) Chemioterapia.  Załącznik:   C.31.

Ostrzeżenia:

Ciąża - trymestr 1 - Kategoria X
Badania przeprowadzone na zwierzętach lub u ludzi wykazały nieprawidłowości płodu w wyniku stosowania danego leku bądź istnieją dowody na niekorzystne działanie leku na płód ludzki i ryzyko zdecydowanie przewyższa potencjalne korzyści z jego zastosowania.
Ciąża - trymestr 2 - Kategoria X
Badania przeprowadzone na zwierzętach lub u ludzi wykazały nieprawidłowości płodu w wyniku stosowania danego leku bądź istnieją dowody na niekorzystne działanie leku na płód ludzki i ryzyko zdecydowanie przewyższa potencjalne korzyści z jego zastosowania.
Ciąża - trymestr 3 - Kategoria X
Badania przeprowadzone na zwierzętach lub u ludzi wykazały nieprawidłowości płodu w wyniku stosowania danego leku bądź istnieją dowody na niekorzystne działanie leku na płód ludzki i ryzyko zdecydowanie przewyższa potencjalne korzyści z jego zastosowania.
Wykaz B
Produkt leczniczy zawierający substancję czynną silnie działającą.

Opis:

Wskazania
Produkt leczniczy może być stosowany wyłącznie przez lekarzy posiadających doświadczenie w stosowaniu chemioterapii przeciwnowotworowej. Rak jądra. W leczeniu skojarzonym u pacjentów z zaawansowanymi zmianami nowotworowymi w stadium II do IV wg klasyfikacji TNM (nasieniaki i nienasieniaki), które nie reagują w stopniu zadowalającym na wstępną chemioterapię. Rak jajnika. W chemioterapii skojarzonej u pacjentek z zaawansowanymi zmianami nowotworowymi (stadium III i IV wg klasyfikacji FIGO), jeśli wstępna chemioterapia cisplatyną jest nieskuteczna. Rak szyjki macicy. W monoterapii u pacjentek z zaawansowanymi zmianami nowotworowymi (stadium III i IV wg klasyfikacji FIGO) oraz w leczeniu nawrotów. Rak piersi. W leczeniu objawowym zaawansowanego, opornego na leczenie lub nawrotów raka piersi. Niedrobnokomórkowy rak płuc. W monoterapii lub chemioterapii skojarzonej u pacjentów z guzami nieoperacyjnymi lub z przerzutami. Drobnokomórkowy rak płuc. W chemioterapii skojarzonej. Mięsaki tkanek miękkich, w tym mięsak kościopochodny (osteosarcoma) i mięsak prążkowanokomórkowy (rhabdomyosarcoma). W monoterapii lub chemioterapii skojarzonej ww. guzów, jeśli brak skuteczności standardowego leczenia. W monoterapii lub chemioterapii skojarzonej innych mięsaków tkanek miękkich w przypadku braku powodzenia leczenia chirurgicznego i radioterapii. Mięsak Ewinga. W chemioterapii skojarzonej w przypadku nieskuteczności pierwotnego leczenia cytostatycznego. Chłoniak złośliwy nieziarniczy. W chemioterapii skojarzonej u pacjentów z chłoniakami złośliwymi nieziarniczymi o wysokiej złośliwości, które nie odpowiadają na wstępne leczenie. W leczeniu skojarzonym u pacjentów z nawrotowymi guzami. Ziarnica złośliwa. W chemioterapii skojarzonej, jeśli brak skuteczności pierwotnego leczenia cytostatycznego u pacjentów, z chłoniakami nowotworowymi lub opornymi na leczenie.
Dawkowanie
Ifosfamid powinien być podawany wyłącznie przez lekarzy mających doświadczenie w jego stosowaniu. Dawkowanie musi być ustalone indywidualnie dla każdego pacjenta. Dawki, czas trwania leczenia i/lub przerwy w leczeniu zależą od wskazania terapeutycznego, schematu terapii skojarzonej, ogólnego stanu zdrowia pacjenta i funkcjonowania narządów, a także od wyników badań laboratoryjnych. Stężenie ifosfamidu w gotowym do użycia roztworze nie może być większe niż 4%. Podawanie frakcjonowane. W monoterapii u dorosłych, najczęściej stosowany schemat leczenia oparty jest na dawkach frakcjonowanych: preparat jest podawany dożylnie w dawkach podzielonych wynoszących 1,2-2,4 g/m2 pc. (30-60 mg/kg mc.) na dobę przez 5 kolejnych dni. Całkowita dawka podana w całym cyklu wynosi 6-12 g/m2 pc. (150-300 mg/kg mc.). Czas wlewu waha się od około 30-120 min, w zależności od objętości podawanego roztw. Podawanie we wlewie ciągłym. Preparat może być również podawany w dużej dawce we wlewie ciągłym: przeciętna dawka wynosi 5 g/m2 pc. (125 mg/kg mc.) i podawana jest w postaci przedłużonego wlewu 24- godz. Dawka maks. w jednym cyklu leczenia nie może przekroczyć 8 g/m2 pc. (200 mg/kg mc.). W porównaniu z dawkami frakcjonowanymi, pojedyncza duża dawka może powodować wystąpienie bardziej nasilonych objawów hemato-, uro-, nefro- i neurotoksyczności ośrodkowej. Uwaga: powyższe zalecenia dawkowania odnoszą się do monoterapii ifosfamidem. W przypadku terapii skojarzonej z innymi cytostatykami należy postępować zgodnie z odpowiednim schematem leczenia. W przypadku terapii skojarzonej z innymi cytostatykami o równie silnym działaniu toksycznym może być konieczne zmniejszenie dawki lub wydłużenie przerw pomiędzy cyklami leczenia. W trakcie lub niezwłocznie po podaniu należy podać doustnie lub we wlewie odpowiednią ilość płynu w celu wymuszenia diurezy i zmniejszenia ryzyka toksycznego działania na nabłonek pęcherza moczowego. Aby zapobiec wystąpieniu krwotocznego zapalenia pęcherza moczowego, ifosfamid należy stosować w skojarzeniu z mesną. Czas trwania terapii. Cykle leczenia można powtarzać, co 3-4 tyg. Czas trwania leczenia i przerw pomiędzy kolejnymi cyklami zależy od wskazania terapeutycznego, schematu terapii skojarzonej, ogólnego stanu zdrowia pacjenta, wyników badań laboratoryjnych i parametrów morfologicznych krwi. Dzieci i młodzież. U dzieci i młodzieży należy ustalać dawkowanie w oparciu o opisane powyżej wytyczne dla osób dorosłych. Osoby w podeszłym wieku. U osób starszych doboru dawek należy dokonywać ze szczególną ostrożnością, z uwagi na większą częstość zaburzeń czynności wątroby, nerek i serca oraz innych współwystępujących chorób, z uwzględnieniem jednocześnie przyjmowanych leków. Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek. U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek może być konieczne dostosowanie dawki. Ifosfamid i jego metabolity podlegają dializie. U pacjentów wymagających dializy należy rozważyć zastosowanie stałych przerw między podawaniem ifosfamidu a dializą. Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby. U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby może być konieczne dostosowanie dawki. Wytyczne dotyczące zmniejszenia dawek w przypadku hamowania czynności szpiku kostnego - szczegóły patrz ChPL.
Przeciwwskazania
Ciąża i okres karmienia piersią. Nadwrażliwość na lek. Leukopenia poniżej 3x109, małopłytkowość poniżej 100x109. Schyłkowa niewydolność nerek i lub wątroby (w niewydolności tych narządów dawka zawsze musi być dostosowana do klirensu kreatyniny i bilirubiny). Krwotoczne zmiany nabłonka dróg moczowych po chemio- lub radioterapii i w przebiegu infekcji.
Interakcje
Jego działanie jest potencjalizowane przez barbiturany, pochodne fenytoiny i chloralhydrat. Nasila nefro- i mielotoksyczne działanie innych cytostatyków i leków (np. cisplatyna, aminoglikozydy). Nasila działanie pochodnych sulfonylomocznika i dikumarolu oraz środków zwiotczających. Łączne podanie z digoksyną może wywołać migotanie przedsionków; równocześnie z napromieniowaniem nasila reakcję popromienną.
Działania niepożądane
Krwotoczne zapalenie pęcherza moczowego, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, nudności i wymioty nawet do kilku dni, biegunka, supresja szpiku: leukopenia (nadur 5-10 dzień, małopłytkowość, wyłysienie, miejscowe zapalenie żył powierzchownych). Może dojść do powikłań ze strony OUN najczęściej po przekroczeniu jednorazowej dawki 5 g/m2 (zaburzenia świadomości, śpiączka, drgawki, zaburzenia móżdżkowe). Nefrotoksyczność. Ponadto możliwe działanie kardio- i pneumotoksyczne.
Działanie
Cytostatyk alkilujący o mechanizmie działania podobnym do cyklofosfamidu. Wykazuje jednak słabsze działanie mielotoksyczne, a silniejsze nefrotoksyczne i uszkadzające pęcherz moczowy. Ulega metabolizmowi w wątrobie (enzymy mikrosomalne - interakcje) do 4 - hydroksyifosfamidu. Związek ten jest w równowadze ze swoim izomerem aldoifosfamidem, który samoistnie rozpada się do akroleiny i aktywnej postaci - ifosfamid mustard. Aktywna postać leku osiąga maksimum we krwi już po 30 min. T0,5 zależy od sposobu podania: przy szybko podanej dawce jednorazowej kinetyka leku jest dwufazowa, końcowe T0,5 wynosi 15 h; przy małych dawkach powtarzalnych jest jednofazowa i T0,5 wynosi około 7 h. Wydala się z moczem głównie w postaci czynnych metabolitów (80%), jednak gdy cała dawka podana jest jednorazowo szybko, w ciągu 24 h wydalone zostaje 60% nie zmienionego leku. Sugeruje się ostatnio brak oporności krzyżowej związku z cyklofosfamidem. Skrót nazwy leku: IFO.
Skład
1 fiolka zawiera 1 g lub 2 g ifosfamidu.

Nasz serwis to aktualne i rzetelne źródło informacji na temat bezpłatnych leków dla seniora. Adresujemy go do wszystkich, zainteresowanych programem 65+, zarówno do pacjentów i ich opiekunów, jak i lekarzy oraz farmaceutów. Ustawa o darmowych lekach dla seniora wywołuje wiele pytań i wątpliwości. Będziemy regularnie informować o wszelkich nowościach, zachęcamy więc do częstego odwiedzania naszej strony.

W serwisie znaleźć można wszystkie bezpłatne leki, które wymienione są na ogłaszanej przez Ministerstwo Zdrowia liście „S”. Informacje są na bieżąco aktualizowane - obowiązkowo co 2 miesiące, po opublikowaniu przez resort zdrowia najnowszego wykazu darmowych leków dla pacjentów powyżej 65 roku życia.

Wybranego produktu szukać można zarówno na podstawie jego nazwy, jak i schorzenia, w leczeniu którego jest wskazany. Opis leku uwzględnia kompletne dane na jego temat, takie jak m.in. skład, dawka, przeciwwskazania, działania niepożądane, środki ostrożności czy interakcje.

O programie leki 65+

Od września 2016 roku osoby, które ukończyły 75. rok życia, mogą nieodpłatnie uzyskać leki znajdujące się w zakładce D obwieszczenia refundacyjnego. Z tej możliwości korzysta średnio 1,2 mln seniorów miesięcznie, a od teraz krąg uprawnionych się powiększy - program zmienia bowiem swoją formułę z 75+ na 65+. Co istotne, nie mają znaczenia dochody seniorów ani ich status materialny. Jedynym kryterium, kwalifikującym do skorzystania z darmowego leku, jest wiek, weryfikowany na podstawie numeru PESEL.

Lista bezpłatnych leków dla seniora uwzględnia przede wszystkim te produkty, które wiążą się z leczeniem chorób wieku podeszłego. Jest ona aktualizowana co 2 miesiące, tak jak lista wszystkich leków refundowanych. Za darmo seniorzy otrzymają leki stosowane w terapii schorzeń sercowo-naczyniowych, urologicznych, układu oddechowego, pokarmowego i nerwowego, cukrzycy, osteoporozy, itp.

Aby senior mógł otrzymać receptę na darmowy lek, musi zgłosić się do lekarza pierwszego kontaktu. Bezpłatne leki mogą też wypisywać pielęgniarki POZ, które mają uprawnienia do wystawiania recept. Ustawa o darmowych lekach nie przewiduje ograniczeń, dotyczących liczby tych medykamentów przysługujących seniorowi. W każdym przypadku lekarz będzie podejmował decyzję o niezbędnej dawce czy liczbie opakowań.