Amgen Biotechnologia Sp. z o.o.

Neupogen®

Substancje czynne:

Filgrastim

ICD10:

Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności (HIV)   B24
Nowotwory złośliwe wargi   C00
Nowotwór złośliwy nasady języka   C01
Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części języka   C02
Nowotwór złośliwy dziąsła   C03
Nowotwór złośliwy dna jamy ustnej   C04
Nowotwór złośliwy podniebienia   C05
Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części jamy ustnej   C06
Nowotwór złośliwy ślinianki przyusznej   C07
Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych dużych gruczołów ślinowych   C08

Dostępne dawki:

inj. [roztw.] 960 µg/ml 1 amp.-strzyk. 190,51 CHB Lek bezpłatny na receptę1
inj. [roztw.] 960 µg/ml 5 amp.-strzyk. X 100%
inj. [roztw.] 600 µg/ml 1 amp.-strzyk. 127,58 CHB Lek bezpłatny na receptę1
inj. [roztw.] 600 µg/ml 5 amp.-strzyk. X 100%
inj. [roztw.] 300 µg/ml 5 fiol. 637,88 CHB Lek bezpłatny na receptę1
1) Chemioterapia.  Załącznik:   C.0.06.

Ostrzeżenia:

Ciąża - trymestr 1 - Kategoria C
Badania na zwierzętach wykazały działanie teratogenne lub zabójcze dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną kobiet, lub nie przeprowadzono odpowiednich badań ani na zwierzętach, ani u ludzi.
Ciąża - trymestr 2 - Kategoria C
Badania na zwierzętach wykazały działanie teratogenne lub zabójcze dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną kobiet, lub nie przeprowadzono odpowiednich badań ani na zwierzętach, ani u ludzi.
Ciąża - trymestr 3 - Kategoria C
Badania na zwierzętach wykazały działanie teratogenne lub zabójcze dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną kobiet, lub nie przeprowadzono odpowiednich badań ani na zwierzętach, ani u ludzi.
Wykaz B
Produkt leczniczy zawierający substancję czynną silnie działającą.

Opis:

Wskazania
Lek wskazany jest w celu skrócenia czasu trwania neutropenii i zmniejszenia częstości występowania gorączki neutropenicznej u pacjentów poddawanych chemioterapii cytotoksycznej z powodu nowotworów (z wyjątkiem przewlekłej białaczki szpikowej i zespołów mielodysplastycznych) oraz w celu skrócenia czasu trwania neutropenii u pacjentów poddawanych chemioterapii mieloablacyjnej, po której wykonuje się przeszczepienie szpiku kostnego, narażonych na wystąpienie przedłużonej ciężkiej neutropenii. Bezpieczeństwo i skuteczność leczenia produktem są podobne u dorosłych i u dzieci poddanych chemioterapii cytotoksycznej. Lek jest wskazany w celu mobilizacji komórek progenitorowych do krwi obwodowej (ang. PBPC). U pacjentów, zarówno dzieci, jak i dorosłych z ciężką wrodzoną, cykliczną lub idiopatyczną neutropenią przebiegającą z bezwzględną liczbą granulocytów obojętnochłonnych (ang. ANC) ≤0,5 x 109/l, u których w wywiadzie stwierdza się ciężkie lub nawracające zakażenia, długotrwałe podawanie produktu wskazane jest w celu zwiększenia liczby granulocytów obojętnochłonnych oraz zmniejszenia częstości występowania i czasu trwania powikłań infekcyjnych. Lek wskazany jest do leczenia uporczywej neutropenii (ANC ≤1,0 x 109/l) u pacjentów w zaawansowanym stadium zakażenia wirusem HIV, w celu zmniejszenia ryzyka zakażeń bakteryjnych, jeśli inne metody leczenia neutropenii nie mogą być zastosowane.
Dawkowanie
Chemioterapia cytotoksyczna: 0,5 mln j.m. (5 µg)/kg mc./dobę; leczenie mieloablacyjne, a następnie przeszczepienie szpiku kostnego: dawka początkowa 1 mln j.m. (10 µg)/kg mc./dobę w 24 godzinnym wlewie podskórnym albo w 30 minutowym lub 24 godzinnym wlewie dożylnym. Mobilizacja komórek progenitorowych do krwi obwodowej: w monoterapii 1 mln j.m. (10 µg)/kg mc./dobę w 24 godzinnym wlewie podskórnym lub w pojedynczych wstrzyknięciach podskórnych przez 5-7 kolejnych dni. Mobilizacja PBPC po chemioterapii mielosupresyjnej: 0,5 mln j.m. (5 µg)/kg mc./dobę w codziennych wstrzyknięciach podskórnych od pierwszego dnia po zakończeniu chemioterapii do momentu przeminięcia nadiru i powrotu liczby granulocytów obojętnochłonnych do wartości prawidłowych. Neutropenia wrodzona: dawka początkowa 1,2 mln j.m. (12 µg)/kg mc./dobę; neutropenia idiopatyczna lub cykliczna: dawka początkowa 0,5 mln j.m. (5 µg)/kg mc./dobę podskórnie w dawce pojedynczej lub w dawkach podzielonych. Podawanie: pierwszej dawki preparatu nie należy podawać przed upływem 24 h od ostatniej dawki chemioterapii cytotoksycznej. Codzienne podawanie lek należy kontynuować do momentu stwierdzenia prawidłowych wartości granulocytów obojętnochłonnych, po wystąpieniu neutrophil nadir. Następnie dawkę leku należy dostosować do liczby granulocytów obojętnochłonnych zgodnie z informacją o leku.
Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na substancję czynną lub którakolwiek substancję pomocniczą. Nie należy podawać preparatu w celu podwyższania dawek cytostatyków powyżej ustalonego schematu dawkowania. Leku nie należy stosować u pacjentów z ciężką wrodzoną neutropenią (z zespołem Kostmana) w razie obecności zmian cytogenetycznych.
Ostrzeżenia specjalne / Środki ostrożności
Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania preparatu u pacjentów z zespołem mielodysplastycznym lub przewlekłą białaczką szpikową nie zostały dotychczas ustalone. Stosowanie preparatu w tych chorobach nie jest wskazane. Preparat należy z ostrożnością stosować u pacjentów z wtórną ostrą białaczką szpikową. U mniej niż 5% pacjentów otrzymujących preparat w dawkach większych niż 0,3 mln j.m./kg mc./dobę obserwowano hiperleukocytozę. Podczas leczenia należy regularnie kontrolować liczbę białych krwinek, płytek krwi i wartości hematokrytu. Gdy leukocytoza przekracza 50 x 109/l, należy natychmiast przerwać stosowanie leku. Gdy liczba płytek utrzymuje się poniżej 100 x 109/l, należy rozważyć okresowe odstawienie lub zmniejszenie dawki leku. U niektórych pacjentów z ciężka wrodzoną neutropenią (z zespołem Kostmana) zaobserwowano występowanie zespołów mielodysplastycznych (MDS) lub białaczek. W tych przypadkach leczenie preparatem należy przerwać. U pacjentów z osteoporozą leczonych produktem Neupogen przez okres dłuższy niż 6 miesięcy może być wskazane kontrolowanie gęstości kości. Wystąpienie objawów ze strony układu oddechowego, takich jak kaszel, gorączka i duszność oraz nacieki w płucach widoczne w obrazie radiologicznym i pogorszenie czynności oddechowej, mogą być wstępnym objawem zespołu niewydolności oddechowej typu dorosłych. Należy zaprzestać podawania produktu Neupogen i zastosować odpowiednie leczenie. Osłonka na igłę w ampułkostrzykawce zawiera suchą, naturalną gumę (pochodną lateksu), która może powodować reakcje alergiczne. U osób z wrodzoną nietolerancją fruktozy zaleca się zachowanie ostrożności.
Działania niepożądane
Bóle kostno-mięśniowe, objawy z układu moczowego (zwiększenie diurezy), sporadycznie przejściowy spadek ciśnienia tętniczego krwi i zaburzenia naczyniowe, niedokrwistość, zmniejszenie stężenia glukozy, zwiększenie aktywności dehydrogenazy mleczanowej, fosfatazy alkalicznej i gamma-glutamylotranspeptydazy oraz stężenia kwasu moczowego w surowicy, hiperleukocytoza 100 x 109/l lub wyższa. W rzadkich przypadkach obserwowano objawy reakcji typu nadwrażliwości, powiększenie śledziony, trombocytopenię, powiększenie wątroby, bóle stawów, osteoporozę, wysypkę, białkomocz lub krwiomocz. Bardzo rzadko zapalenie naczyń skórnych, zaostrzenie przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów, nacieki w płucach powodujące niewydolność oddechową lub zespół niewydolności oddechowej typu dorosłych, przypadki pęknięcia śledziony.
Skład
1 amp.-strzyk. zawiera 300 µg (30 mln jednostek) lub 480 µg (48 mln jednostek) filgrastymu. 1 fiolka zawiera 300 µg (30 mln jednostek) filgrastymu. 5 amp.-strzyk. zawiera 600 µg (60 mln jednostek) lub 960 µg (96 mln jednostek) filgrastymu.

Nasz serwis to aktualne i rzetelne źródło informacji na temat bezpłatnych leków dla seniora. Adresujemy go do wszystkich, zainteresowanych programem 75+, zarówno do pacjentów i ich opiekunów, jak i lekarzy oraz farmaceutów. Ustawa o darmowych lekach dla seniora, jak każdy nowy projekt, wywołuje wiele pytań i wątpliwości. Będziemy regularnie informować o wszelkich nowościach, zachęcamy więc do częstego odwiedzania naszej strony.

W serwisie znaleźć można wszystkie bezpłatne leki, które wymienione są na ogłaszanej przez Ministerstwo Zdrowia liście „S”. Informacje są na bieżąco aktualizowane - obowiązkowo co 2 miesiące, po opublikowaniu przez resort zdrowia najnowszego wykazu darmowych leków dla pacjentów powyżej 75 roku życia.

Wybranego produktu szukać można zarówno na podstawie jego nazwy, jak i schorzenia, w leczeniu którego jest wskazany. Opis leku uwzględnia kompletne dane na jego temat, takie jak m.in. skład, dawka, przeciwwskazania, działania niepożądane, środki ostrożności czy interakcje.

O programie leki 75+

Ustawa o bezpłatnych lekach dla pacjentów powyżej 75 roku życia, nazywana ustawą 75+, obowiązuje od 12 czerwca br. Zgodnie z ustawą każdy, kto ukończył 75 lat, ma prawo do bezpłatnych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wymienionych w tym wykazie. Nie mają znaczenia dochody seniora ani jego status materialny. Jedynym kryterium, kwalifikującym do skorzystania z darmowego leku, jest wiek, weryfikowany na podstawie numeru PESEL.

Lista bezpłatnych leków dla seniora uwzględnia przede wszystkim te produkty, które wiążą się z leczeniem chorób wieku podeszłego. Będzie ona aktualizowana co 2 miesiące, tak jak lista wszystkich leków refundowanych. Za darmo seniorzy otrzymają głównie leki stosowane w terapii schorzeń sercowo-naczyniowych, urologicznych, układu oddechowego, pokarmowego i nerwowego, cukrzycy, osteoporozy, itp. Na liście „S” znajdą się te leki, na które dotychczas obowiązywała częściowa odpłatność (30 i 50 proc.).

Aby senior mógł otrzymać receptę na darmowy lek, musi zgłosić się do lekarza pierwszego kontaktu. Bezpłatne leki mogą też wypisywać pielęgniarki POZ, które mają uprawnienia do wystawiania recept. Ustawa o darmowych lekach nie przewiduje ograniczeń, dotyczących ilości tych medykamentów przysługujących seniorowi. W każdym przypadku lekarz będzie podejmował decyzję o niezbędnej dawce czy ilości opakowań.