Amgen Biotechnologia Sp. z o.o.

Neupogen®

Substancje czynne:

Filgrastim

ICD10:

Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV], nieokreślona   B24
Nowotwór złośliwy wargi   C00
Nowotwór złośliwy nasady języka   C01
Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części języka   C02
Nowotwór złośliwy dziąsła   C03
Nowotwór złośliwy dna jamy ustnej   C04
Nowotwór złośliwy podniebienia   C05
Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części jamy ustnej   C06
Nowotwór złośliwy ślinianki przyusznej   C07
Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych dużych gruczołów ślinowych   C08

Dostępne dawki:

inj. [roztw.] 960 µg/ml 1 amp.-strzyk. X 100%
inj. [roztw.] 960 µg/ml 5 amp.-strzyk. X 100%
inj. [roztw.] 600 µg/ml 1 amp.-strzyk. X 100%
inj. [roztw.] 600 µg/ml 5 amp.-strzyk. X 100%
inj. [roztw.] 300 µg/ml 5 fiol. X 100%

Ostrzeżenia:

Ciąża - trymestr 1 - Kategoria C
Badania na zwierzętach wykazały działanie teratogenne lub zabójcze dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną kobiet, lub nie przeprowadzono odpowiednich badań ani na zwierzętach, ani u ludzi.
Ciąża - trymestr 2 - Kategoria C
Badania na zwierzętach wykazały działanie teratogenne lub zabójcze dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną kobiet, lub nie przeprowadzono odpowiednich badań ani na zwierzętach, ani u ludzi.
Ciąża - trymestr 3 - Kategoria C
Badania na zwierzętach wykazały działanie teratogenne lub zabójcze dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną kobiet, lub nie przeprowadzono odpowiednich badań ani na zwierzętach, ani u ludzi.
Wykaz B
Produkt leczniczy zawierający substancję czynną silnie działającą.

Opis:

Wskazania
Lek wskazany jest w celu skrócenia czasu trwania neutropenii i zmniejszenia częstości występowania gorączki neutropenicznej u pacjentów poddawanych chemioterapii cytotoksycznej z powodu nowotworów (z wyjątkiem przewlekłej białaczki szpikowej i zespołów mielodysplastycznych) oraz w celu skrócenia czasu trwania neutropenii u pacjentów poddawanych chemioterapii mieloablacyjnej, po której wykonuje się przeszczepienie szpiku kostnego, narażonych na wystąpienie przedłużonej ciężkiej neutropenii. Bezpieczeństwo i skuteczność leczenia produktem są podobne u dorosłych i u dzieci poddanych chemioterapii cytotoksycznej. Lek jest wskazany w celu mobilizacji komórek progenitorowych do krwi obwodowej (ang. PBPC). U pacjentów, zarówno dzieci, jak i dorosłych z ciężką wrodzoną, cykliczną lub idiopatyczną neutropenią przebiegającą z bezwzględną liczbą granulocytów obojętnochłonnych (ang. ANC) ≤0,5 x 109/l, u których w wywiadzie stwierdza się ciężkie lub nawracające zakażenia, długotrwałe podawanie produktu wskazane jest w celu zwiększenia liczby granulocytów obojętnochłonnych oraz zmniejszenia częstości występowania i czasu trwania powikłań infekcyjnych. Lek wskazany jest do leczenia uporczywej neutropenii (ANC ≤1,0 x 109/l) u pacjentów w zaawansowanym stadium zakażenia wirusem HIV, w celu zmniejszenia ryzyka zakażeń bakteryjnych, jeśli inne metody leczenia neutropenii nie mogą być zastosowane.
Dawkowanie
Chemioterapia cytotoksyczna. Dawka: 5 μg (0,5 mln j.m.)/kg mc. na dobę. Pierwsza dawka produktu powinna być podawana co najmniej 24 h po zakończeniu chemioterapii cytotoksycznej. W randomizowanych badaniach klinicznych stosowano podskórnie dawkę wynoszącą 230 μg/m2 pc. na dobę (4,0 do 8,4 μg/kg mc. na dobę). Codzienne podawanie produktu należy kontynuować aż do przeminięcia spodziewanego nadiru granulocytów obojętnochłonnych i powrotu ich liczby do wartości prawidłowych. Po zastosowaniu chemioterapii w przypadku guzów litych, chłoniaków oraz białaczki limfatycznej, spodziewany czas leczenia wymagany do spełnienia tych kryteriów może wynosić do 14 dni. Po leczeniu indukcyjnym i konsolidującym w przebiegu ostrej białaczki szpikowej czas leczenia może być znacznie dłuższy (do 38 dni) w zależności od rodzaju, dawki i schematu podawania zastosowanej chemioterapii cytotoksycznej. U pacjentów poddawanych chemioterapii cytotoksycznej, na ogół pomiędzy 1 i 2 dniem od rozpoczęcia leczenia produktem występuje przemijające zwiększenie liczby granulocytów obojętnochłonnych. Jednakże w celu uzyskania trwałej odpowiedzi terapeutycznej, nie należy przerywać leczenia produktem, zanim nie przeminie spodziewany nadir, a liczba granulocytów obojętnochłonnych nie powróci do wartości prawidłowych. Nie zaleca się przedwczesnego odstawiania produktu, przed czasem wystąpienia spodziewanego nadiru granulocytów obojętnochłonnych. Pacjenci poddawani leczeniu mieloablacyjnemu, a następnie zabiegowi przeszczepienia szpiku kostnego. Zalecana dawka początkowa wynosi 10 μg (1,0 mln j.m.)/kg mc. na dobę. Pierwszą dawkę produktu należy podać co najmniej 24 h po zakończeniu chemioterapii cytotoksycznej i co najmniej 24 h po przeszczepieniu szpiku kostnego. Po przekroczeniu nadiru granulocytów obojętnochłonnych dobową dawkę produktu należy dostosować do liczby granulocytów obojętnochłonnych, zgodnie z poniższym schematem: Liczba granulocytów obojętnochłonnych > 1,0 x 109/l przez 3 kolejne dni - zmniejszyć dawkę do 5 μg (0,5 mln j.m.)/kg mc. na dobę. Następnie, jeżeli ANC >1,0 x 109/l przez kolejne 3 dni odstawić produkt leczniczy. Jeżeli podczas leczenia ANC (bezwzględna liczba granulocytów obojętnochłonnych) ulegnie obniżeniu do <1,0 x 109/l, należy ponownie dostosować dawkę produktu zgodnie z powyższym schematem. W celu mobilizacji PBPC u pacjentów poddanych leczeniu mielosupresyjnemu lub mieloablacyjnemu, a następnie przeszczepieniu autologicznych obwodowych komórek progenitorowych. Zalecana dawka produktu stosowanego w monoterapii w celu mobilizacji PBPC wynosi 10 μg (1,0 mln j.m.)/kg mc. na dobę przez 5-7 kolejnych dni. Czas przeprowadzenia leukaferezy: często wystarczające jest przeprowadzenie jednej lub dwóch zabiegów leukaferezy w 5 i 6 dniu podawania produktu. W pozostałych przypadkach może być konieczne przeprowadzenie dodatkowych zabiegów leukaferezy. Produkt należy podawać aż do czasu ostatniej leukaferezy. Zalecana dawka produktu stosowanego w celu mobilizacji PBPC po chemioterapii mielosupresyjnej wynosi 5 μg (0,5 mln j.m.)/kg mc. na dobę od pierwszego dnia po zakończeniu chemioterapii do przeminięcia spodziewanego nadiru granulocytów obojętnochłonnych i powrotu ich liczby do wartości prawidłowych. Leukaferezę powinno się przeprowadzać w okresie wzrostu ANC od < 0,5 x 109/l do > 5,0 x 109/l. U pacjentów, którzy nie byli w przeszłości poddani intensywnej chemioterapii, często wystarcza przeprowadzenie jednej leukaferezy. W pozostałych przypadkach zaleca się przeprowadzenie dodatkowych zabiegów leukaferezy. W celu mobilizacji PBPC u zdrowych dawców przed przeszczepieniem allogenicznych komórek progenitorowych krwi obwodowej. W celu mobilizacji PBPC u zdrowych dawców produkt należy podawać w dawce 10 μg (1,0 mln j.m.)/kg mc. na dobę przez 4-5 kolejnych dni. Przeprowadzanie leukaferezy należy rozpocząć 5 dnia i kontynuować, jeśli to konieczne, do 6 dnia tak, aby zebrać 4x106 komórek CD34+/kg mc. biorcy. Pacjenci z ciężką, przewlekłą neutropenią. Neutropenia wrodzona: zalecana dawka początkowa wynosi 12 μg (1,2 mln j.m.)/kg mc. na dobę w dawce pojedynczej lub w dawkach podzielonych. Neutropenia idiopatyczna lub cykliczna: zalecana dawka początkowa wynosi 5 μg (0,5 mln j.m.)/kg mc. na dobę w dawce pojedynczej lub w dawkach podzielonych. Modyfikacje dawki: produkt należy podawać codziennie w postaci wstrzyknięć podskórnych, aż liczba granulocytów obojętnochłonnych zwiększy się i utrzyma na poziomie wyższym niż 1,5 x 109/l. Po uzyskaniu odpowiedzi terapeutycznej należy ustalić minimalną skuteczną dawkę, wystarczającą do utrzymania tej liczby granulocytów obojętnochłonnych. W celu utrzymania odpowiedniej liczby granulocytów obojętnochłonnych konieczne jest długotrwałe, codzienne podawanie produktu. Po jednym lub 2 tyg. leczenia dawkę początkową można podwoić lub zmniejszyć o połowę, w zależności od odpowiedzi u chorego. Następnie dawkę produktu można indywidualnie modyfikować co 1-2 tyg. tak, aby utrzymać przeciętną liczbę granulocytów obojętnochłonnych w zakresie od 1,5 x 109/l do 10 x 109/l. Szybsze zwiększenie dawek można rozważać u pacjentów z objawami ciężkiego zakażenia. W badaniach klinicznych u 97% pacjentów, u których uzyskano odpowiedź na leczenie, odpowiedź całkowitą uzyskano stosując dawki ≤ 24 μg/kg mc. na dobę. Nie ustalono bezpieczeństwa długotrwałego stosowania produktu w dawkach większych niż 24 μg/kg mc. na dobę u chorych z ciężką przewlekłą neutropenią. Pacjenci z zakażeniem HIV. W celu cofnięcia neutropenii: zalecaną dawką początkową produktu jest 1 μg (0,1 mln j.m.)/kg mc. na dobę. Dawka początkowa może być stopniowo zwiększana do wartości maksymalnej 4 μg (0,4 mln j.m.)/kg mc. na dobę do momentu uzyskania i utrzymania prawidłowej liczby neutrofilów (ANC >2,0 x 109/l). W badaniach klinicznych uzyskano odpowiedź na leczenie takimi dawkami u ponad 90% pacjentów. Liczba neutrofilów powróciła do wartości prawidłowych w okresie, którego mediana wynosiła 2 dni. U niewielkiego odsetka pacjentów (<10%) do przywrócenia prawidłowej liczby neutrofilów konieczne było zastosowanie dawki nieprzekraczającej 10 μg (1,0 mln j.m.)/kg mc. na dobę. W celu utrzymania prawidłowej liczby neutrofilów: po uzyskaniu prawidłowej liczby neutrofilów należy ustalić minimalną skuteczną dawkę, aby utrzymać efekt leczenia. Zaleca się modyfikację dawki początkowej produktu do 300 μg (30 mln j.m.) na dobę podawanej co drugi dzień. W celu utrzymania liczby neutrofilów na poziomie >2,0 x 109/l może być konieczne dalsze dostosowanie dawki w zależności od ANC u pacjenta. W badaniach klinicznych do utrzymania wartości ANC >2,0 x 109/l konieczne było stosowanie dawki 300 μg (30 mln j.m.) na dobę z częstotliwością od 1-7x/tydz.; mediana wynosiła 3x/tydz. Aby utrzymać wartość ANC >2,0 x 109/l może być konieczne długotrwałe podawanie produktu. Osoby w podeszłym wieku. W badaniach klinicznych dotyczących produktu brała udział niewielka liczba pacjentów w podeszłym wieku, lecz nie przeprowadzano specjalnych badań dla tej grupy chorych, dlatego też nie można dla nich ustalić specjalnych zaleceń dotyczących dawkowania. Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek. W badaniach dotyczących produktu u pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności nerek lub wątroby wykazano profil farmakokinetyczny i farmakodynamiczny podobny do tego, jaki obserwowany jest u osób zdrowych. W tych przypadkach nie jest konieczne modyfikowanie dawki. Zastosowanie u dzieci z ciężką przewlekłą neutropenią i chorobą nowotworową. W programie badawczym dotyczącym ciężkiej przewlekłej neutropenii 65% badanych pacjentów było w wieku poniżej 18 lat. Leczenie było skuteczne w tej grupie wiekowej, gdzie u większości pacjentów występowała wrodzona postać neutropenii. Nie obserwowano różnic w profilu działań niepożądanych u dzieci leczonych z powodu ciężkiej przewlekłej neutropenii. Dane z badań klinicznych przeprowadzanych u dzieci wskazują, że bezpieczeństwo i skuteczność produktu są podobne w leczeniu zarówno dorosłych, jak i dzieci, poddawanych chemioterapii cytotoksycznej. Zalecenia dotyczące dawkowania u dzieci są takie same jak u dorosłych otrzymujących chemioterapię mielosupresyjną.
Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na substancję czynną lub którakolwiek substancję pomocniczą. Nie należy podawać preparatu w celu podwyższania dawek cytostatyków powyżej ustalonego schematu dawkowania. Leku nie należy stosować u pacjentów z ciężką wrodzoną neutropenią (z zespołem Kostmana) w razie obecności zmian cytogenetycznych.
Ostrzeżenia specjalne / Środki ostrożności
Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania preparatu u pacjentów z zespołem mielodysplastycznym lub przewlekłą białaczką szpikową nie zostały dotychczas ustalone. Stosowanie preparatu w tych chorobach nie jest wskazane. Preparat należy z ostrożnością stosować u pacjentów z wtórną ostrą białaczką szpikową. U mniej niż 5% pacjentów otrzymujących preparat w dawkach większych niż 0,3 mln j.m./kg mc./dobę obserwowano hiperleukocytozę. Podczas leczenia należy regularnie kontrolować liczbę białych krwinek, płytek krwi i wartości hematokrytu. Gdy leukocytoza przekracza 50 x 109/l, należy natychmiast przerwać stosowanie leku. Gdy liczba płytek utrzymuje się poniżej 100 x 109/l, należy rozważyć okresowe odstawienie lub zmniejszenie dawki leku. U niektórych pacjentów z ciężka wrodzoną neutropenią (z zespołem Kostmana) zaobserwowano występowanie zespołów mielodysplastycznych (MDS) lub białaczek. W tych przypadkach leczenie preparatem należy przerwać. U pacjentów z osteoporozą leczonych produktem Neupogen przez okres dłuższy niż 6 miesięcy może być wskazane kontrolowanie gęstości kości. Wystąpienie objawów ze strony układu oddechowego, takich jak kaszel, gorączka i duszność oraz nacieki w płucach widoczne w obrazie radiologicznym i pogorszenie czynności oddechowej, mogą być wstępnym objawem zespołu niewydolności oddechowej typu dorosłych. Należy zaprzestać podawania produktu Neupogen i zastosować odpowiednie leczenie. Osłonka na igłę w ampułkostrzykawce zawiera suchą, naturalną gumę (pochodną lateksu), która może powodować reakcje alergiczne. U osób z wrodzoną nietolerancją fruktozy zaleca się zachowanie ostrożności.
Działania niepożądane
Bóle kostno-mięśniowe, objawy z układu moczowego (zwiększenie diurezy), sporadycznie przejściowy spadek ciśnienia tętniczego krwi i zaburzenia naczyniowe, niedokrwistość, zmniejszenie stężenia glukozy, zwiększenie aktywności dehydrogenazy mleczanowej, fosfatazy alkalicznej i gamma-glutamylotranspeptydazy oraz stężenia kwasu moczowego w surowicy, hiperleukocytoza 100 x 109/l lub wyższa. W rzadkich przypadkach obserwowano objawy reakcji typu nadwrażliwości, powiększenie śledziony, trombocytopenię, powiększenie wątroby, bóle stawów, osteoporozę, wysypkę, białkomocz lub krwiomocz. Bardzo rzadko zapalenie naczyń skórnych, zaostrzenie przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów, nacieki w płucach powodujące niewydolność oddechową lub zespół niewydolności oddechowej typu dorosłych, przypadki pęknięcia śledziony.
Skład
1 amp.-strzyk. zawiera 300 µg (30 mln jednostek) lub 480 µg (48 mln jednostek) filgrastymu. 1 fiolka zawiera 300 µg (30 mln jednostek) filgrastymu. 5 amp.-strzyk. zawiera 600 µg (60 mln jednostek) lub 960 µg (96 mln jednostek) filgrastymu.

Nasz serwis to aktualne i rzetelne źródło informacji na temat bezpłatnych leków dla seniora. Adresujemy go do wszystkich, zainteresowanych programem 65+, zarówno do pacjentów i ich opiekunów, jak i lekarzy oraz farmaceutów. Ustawa o darmowych lekach dla seniora wywołuje wiele pytań i wątpliwości. Będziemy regularnie informować o wszelkich nowościach, zachęcamy więc do częstego odwiedzania naszej strony.

W serwisie znaleźć można wszystkie bezpłatne leki, które wymienione są na ogłaszanej przez Ministerstwo Zdrowia liście „S”. Informacje są na bieżąco aktualizowane - obowiązkowo co 2 miesiące, po opublikowaniu przez resort zdrowia najnowszego wykazu darmowych leków dla pacjentów powyżej 65 roku życia.

Wybranego produktu szukać można zarówno na podstawie jego nazwy, jak i schorzenia, w leczeniu którego jest wskazany. Opis leku uwzględnia kompletne dane na jego temat, takie jak m.in. skład, dawka, przeciwwskazania, działania niepożądane, środki ostrożności czy interakcje.

O programie leki 65+

Od września 2016 roku osoby, które ukończyły 75. rok życia, mogą nieodpłatnie uzyskać leki znajdujące się w zakładce D obwieszczenia refundacyjnego. Z tej możliwości korzysta średnio 1,2 mln seniorów miesięcznie, a od teraz krąg uprawnionych się powiększy - program zmienia bowiem swoją formułę z 75+ na 65+. Co istotne, nie mają znaczenia dochody seniorów ani ich status materialny. Jedynym kryterium, kwalifikującym do skorzystania z darmowego leku, jest wiek, weryfikowany na podstawie numeru PESEL.

Lista bezpłatnych leków dla seniora uwzględnia przede wszystkim te produkty, które wiążą się z leczeniem chorób wieku podeszłego. Jest ona aktualizowana co 2 miesiące, tak jak lista wszystkich leków refundowanych. Za darmo seniorzy otrzymają leki stosowane w terapii schorzeń sercowo-naczyniowych, urologicznych, układu oddechowego, pokarmowego i nerwowego, cukrzycy, osteoporozy, itp.

Aby senior mógł otrzymać receptę na darmowy lek, musi zgłosić się do lekarza pierwszego kontaktu. Bezpłatne leki mogą też wypisywać pielęgniarki POZ, które mają uprawnienia do wystawiania recept. Ustawa o darmowych lekach nie przewiduje ograniczeń, dotyczących liczby tych medykamentów przysługujących seniorowi. W każdym przypadku lekarz będzie podejmował decyzję o niezbędnej dawce czy liczbie opakowań.