Novartis Europharm Limited

Azopt

Lek bezpłatny 75+

Substancje czynne:

Brinzolamide

Dostępne dawki:

krople do oczu [zaw.] 10 mg/ml 1 but. 5 ml 32,29 100% 10,09 R 1 Lek w programie 75+2
1) Jaskra. 
2) Pacjenci 75+.  Przysługuje uprawnionym pacjentom we wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją. Jeżeli lek jest refundowany we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach, to jest w nich wszystkich bezpłatny dla pacjenta. Jeżeli natomiast lek jest refundowany w określonych wskazaniach, to jest bezpłatny dla seniorów tylko i wyłącznie w tych właśnie wskazaniach. 

Ostrzeżenia:

Laktacja
Lek może przenikać do mleka kobiet karmiących piersią.
Ciąża - trymestr 1 - Kategoria C
Badania na zwierzętach wykazały działanie teratogenne lub zabójcze dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną kobiet, lub nie przeprowadzono odpowiednich badań ani na zwierzętach, ani u ludzi.
Ciąża - trymestr 2 - Kategoria C
Badania na zwierzętach wykazały działanie teratogenne lub zabójcze dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną kobiet, lub nie przeprowadzono odpowiednich badań ani na zwierzętach, ani u ludzi.
Ciąża - trymestr 3 - Kategoria C
Badania na zwierzętach wykazały działanie teratogenne lub zabójcze dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną kobiet, lub nie przeprowadzono odpowiednich badań ani na zwierzętach, ani u ludzi.
Upośledza !
Produkt leczniczy, który może wpływać upośledzająco na sprawność psychofizyczną; jeżeli przepisana dawka i droga podania wskazują, że w okresie stosowania może pojawić się wyraźne upośledzenie sprawności psychomotorycznej, to należy udzielić pacjentowi wskazówek co do zachowania szczególnej ostrożności w zakresie prowadzenia pojazdów lub obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu bądź uprzedzić o konieczności czasowego zaniechania takich czynności.

Opis:

Wskazania
Preparat jest wskazany do obniżania podwyższonego ciśnienia wewnątrzgałkowego w przypadku: nadciśnienia ocznego, jaskry z otwartym kątem przesączania w monoterapii u pacjentów dorosłych nie reagujących na leczenie β-blokerami lub u pacjentów dorosłych, u których β-blokery są przeciwwskazane; oraz w leczeniu skojarzonym z β-blokerami lub analogami prostaglandyn.
Dawkowanie
Podczas stosowania w monoterapii lub w leczeniu skojarzonym, AZOPT podaje się 2x/dobę po 1 kropli do worka spojówkowego chorego oka (oczu). Niektórzy pacjenci mogą lepiej reagować, kiedy produkt jest podawany 3x/dobę po 1 kropli. Pacjenci w podeszłym wieku. U pacjentów w podeszłym wieku dostosowanie dawki nie jest konieczne. Zaburzenia czynności wątroby i nerek. Produktu leczniczego nie badano u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby, z tego względu nie zaleca się jego stosowania w tej grupie pacjentów. Produktu leczniczego nie badano u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (ClCr <30 ml/min) lub u pacjentów z kwasicą hiperchloremiczną. Z uwagi, iż brynzolamid i jego główny metabolit wydalane są głównie przez nerki, stosowanie produktu leczniczego u tych pacjentów jest przeciwwskazane. Dzieci i młodzież. Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności produktu leczniczego leczniczego u niemowląt, dzieci i młodzieży w wieku 0-17 lat. Aktualne dane, patrz ChPL. Produkt leczniczy nie jest zalecany do stosowania u niemowląt, dzieci i młodzieży.
Uwagi
Z uwagi na obecność - jako środka konserwującego - chlorku benzalkoniowego, który może być wchłaniany przez miękkie soczewki kontaktowe, należy informować używających je pacjentów o potrzebie odczekania 15 min od momentu zakroplenia preparatu do ich założenia.
Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na brynzolamid lub którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu, nadwrażliwość na sulfonamidy, ciężkie upośledzenie czynności nerek, kwasica hiperchloremiczna.
Ostrzeżenia specjalne / Środki ostrożności
Substancja czynna preparatu jest sulfonamidem i wchłania się układowo, pomimo stosowania miejscowego. Dlatego też, mogą wystąpić takie same działania niepożądane jak po podaniu sulfonamidów. Jeśli wystąpi nadwrażliwość lub ciężkie objawy niepożądane, stosowanie preparatu należy przerwać. Istnieje możliwość wystąpienia efektu addycyjnego do znanych układowych skutków zahamowania CA u pacjentów otrzymujących doustny CAI oraz Azopt. Stosowanie takiej terapii nie było badane i nie jest zalecane. Podobnie brak jest dostatecznego doświadczenia na temat stosowania preparatu u pacjentów chorych na jaskrę pseudoeksfoliacyjną i barwnikową. Dane na temat stosowania brynzolamidu z innymi lekami p/jaskrowymi - z wyjątkiem timololu - są ograniczone. Należy starannie monitorować stosowanie leku u pacjentów noszących soczewki kontaktowe, ponieważ CAI mogą wpływać na stopień uwodnienia rogówki, co może zwiększać ryzyko jej uszkodzenia u tej grupy pacjentów. Staranne monitorowanie jest również zalecane u innych pacjentów ze zwiększonym ryzykiem uszkodzenia rogówki, jak np. u pacjentów z cukrzycą. Z uwagi na doniesienia, iż zawarty w preparacie (powszechnie używany jako środek konserwujący) chlorek benzalkoniowy może powodować punktowatą keratopatię i/lub toksyczną wrzodziejącą keratopatię, wymagane jest staranne monitorowanie pacjentów z suchością oka lub z uszkodzeniem rogówki. U pacjentów w podeszłym wieku doustne CAI mogą upośledzać zdolność do wykonywania prac wymagających zwiększonej uwagi i/lub koordynacji ruchowej, co należy wziąć pod uwagę zważywszy na wchłanianie ogólnoustrojowe miejscowo stosowanego preparatu. Po zakropleniu preparatu mogą wystąpić przejściowe zaburzenia widzenia wpływające na zdolność do prowadzenia pojazdów.
Interakcje
Nie prowadzono specjalnych badań interakcji preparatu z innymi lekami - z wyjątkiem podawanych miejscowo β-blokerów (nie zaobserwowano niepożądanych interakcji z preparatami zawierającymi timolol). Ze względu na możliwość wchłaniania ogólnoustrojowego należy brać pod uwagę wystąpienie interakcji opisywanych podczas stosowania doustnych CAI.
Ciąża i laktacja
Nie należy stosować podczas ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne. Stanowczo nie zaleca się stosowania preparatu podczas karmienia piersią.
Działania niepożądane
Miejscowe: często - niewyraźne widzenie, uczucie dyskomfortu w oku (przejściowe pieczenie lub kłucie po zakropleniu), uczucie obecności ciała obcego w oku i przekrwienie oka; sporadycznie: suchość, ból lub świąd oka, obecność wydzieliny w oku, zapalenie rogówki, brzegów powiek lub spojówek, strupy na brzegach powiek, uczucie lepkości, łzawienie, zmęczenie oka, uszkodzenie rogówki, grudki spojówkowe i nieprawidłowe widzenie. Układowe: przejściowe zaburzenia smaku (gorzki lub nietypowy smak w ustach), czemu można nieraz zapobiec poprzez uciśnięcie kanału nosowo-łzowego lub lekkie zamknięcie powiek po zakropleniu leku.
Przedawkowanie
Mogą wystąpić zaburzenia równowagi elektrolitowej, rozwój kwasicy, a także możliwe są działania niepożądane ze strony układu nerwowego. Konieczne jest monitorowanie stężeń elektrolitów w surowicy (zwłaszcza potasu) i wartości pH krwi.
Działanie
Preparat należy do grupy inhibitorów anhydrazy węglanowej, IAW (ang. CAI). Anhydraza węglanowa, AW (ang. CA) jest enzymem obecnym w wielu tkankach organizmu (również w oku), katalizującym przebieg odwracalnej reakcji łączenia dwutlenku węgla z wodą i rozpadu kwasu węglowego. Brynzolamid jest inhibitorem izoenzymu CA przeważającego w oku (CA-II). Jego działanie polega na hamowaniu CA w wyrostkach ciała rzęskowego, w następstwie czego dochodzi do zmniejszenia produkcji cieczy wodnistej i tym samym - obniżenia ciśnienia wewnątrzgałkowego (ang. IOP). Przypuszczalny mechanizm działania polega na spowolnieniu wytwarzania jonów dwuwęglanowych i w następstwie tego zmniejszenie transportu sodu i płynów. Główną drogą eliminacji leku z ustroju jest wydalanie nerkowe.
Skład
1 ml zawiesiny zawiera 10 mg brynzolamidu. Substancje pomocnicze: chlorek benzalkoniowy, mannitol, karbomer 974P, tyloksapol, wersenian disodowy, chlorek sodu, kwas solny lub wodorotlenek sodu (do ustalenia właściwego pH) i woda oczyszczona.

Nasz serwis to aktualne i rzetelne źródło informacji na temat bezpłatnych leków dla seniora. Adresujemy go do wszystkich, zainteresowanych programem 75+, zarówno do pacjentów i ich opiekunów, jak i lekarzy oraz farmaceutów. Ustawa o darmowych lekach dla seniora, jak każdy nowy projekt, wywołuje wiele pytań i wątpliwości. Będziemy regularnie informować o wszelkich nowościach, zachęcamy więc do częstego odwiedzania naszej strony.

W serwisie znaleźć można wszystkie bezpłatne leki, które wymienione są na ogłaszanej przez Ministerstwo Zdrowia liście „S”. Informacje są na bieżąco aktualizowane - obowiązkowo co 2 miesiące, po opublikowaniu przez resort zdrowia najnowszego wykazu darmowych leków dla pacjentów powyżej 75 roku życia.

Wybranego produktu szukać można zarówno na podstawie jego nazwy, jak i schorzenia, w leczeniu którego jest wskazany. Opis leku uwzględnia kompletne dane na jego temat, takie jak m.in. skład, dawka, przeciwwskazania, działania niepożądane, środki ostrożności czy interakcje.

O programie leki 75+

Ustawa o bezpłatnych lekach dla pacjentów powyżej 75 roku życia, nazywana ustawą 75+, obowiązuje od 12 czerwca br. Zgodnie z ustawą każdy, kto ukończył 75 lat, ma prawo do bezpłatnych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wymienionych w tym wykazie. Nie mają znaczenia dochody seniora ani jego status materialny. Jedynym kryterium, kwalifikującym do skorzystania z darmowego leku, jest wiek, weryfikowany na podstawie numeru PESEL.

Lista bezpłatnych leków dla seniora uwzględnia przede wszystkim te produkty, które wiążą się z leczeniem chorób wieku podeszłego. Będzie ona aktualizowana co 2 miesiące, tak jak lista wszystkich leków refundowanych. Za darmo seniorzy otrzymają głównie leki stosowane w terapii schorzeń sercowo-naczyniowych, urologicznych, układu oddechowego, pokarmowego i nerwowego, cukrzycy, osteoporozy, itp. Na liście „S” znajdą się te leki, na które dotychczas obowiązywała częściowa odpłatność (30 i 50 proc.).

Aby senior mógł otrzymać receptę na darmowy lek, musi zgłosić się do lekarza pierwszego kontaktu. Bezpłatne leki mogą też wypisywać pielęgniarki POZ, które mają uprawnienia do wystawiania recept. Ustawa o darmowych lekach nie przewiduje ograniczeń, dotyczących ilości tych medykamentów przysługujących seniorowi. W każdym przypadku lekarz będzie podejmował decyzję o niezbędnej dawce czy ilości opakowań.