Aspen Pharma Trading Limited

Deca-Durabolin®

Substancje czynne:

Nandrolone decanoate

Dostępne dawki:

inj. [roztw.] 50 mg/ml 1 amp. 1 ml 54,55 100%

Ostrzeżenia:

Ciąża - trymestr 1 - Kategoria C
Badania na zwierzętach wykazały działanie teratogenne lub zabójcze dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną kobiet, lub nie przeprowadzono odpowiednich badań ani na zwierzętach, ani u ludzi.
Ciąża - trymestr 2 - Kategoria C
Badania na zwierzętach wykazały działanie teratogenne lub zabójcze dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną kobiet, lub nie przeprowadzono odpowiednich badań ani na zwierzętach, ani u ludzi.
Ciąża - trymestr 3 - Kategoria C
Badania na zwierzętach wykazały działanie teratogenne lub zabójcze dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną kobiet, lub nie przeprowadzono odpowiednich badań ani na zwierzętach, ani u ludzi.
Wykaz B
Produkt leczniczy zawierający substancję czynną silnie działającą.

Opis:

Wskazania
Leczenie osteoporozy. Wspomagająco do swoistego leczenia i zaleceń dietetycznych w stanach chorobowych charakteryzujących się ujemnym bilansem azotowym.Uwaga: terapia produktem leczniczym nie zastępuje terapii innymi produktami leczniczymi.
Dawkowanie
W leczeniu osteoporozy: 50 mg co 3 tyg. Wspomagająco do swoistego leczenia i zaleceń dietetycznych w stanach chorobowych charakteryzujących się ujemnym bilansem azotowym: 25-50 mg, co 3 tyg. Uwaga: dla uzyskania optymalnego działania terapeutycznego niezbędne jest podawanie odpowiednich ilości witamin, soli mineralnych i białek w diecie wysokokalorycznej. Uwaga: początek działania terapeutycznego może różnić się u każdego pacjenta. Jeśli w ciągu 3-6 m-cy terapii nie nastąpi satysfakcjonująca poprawa, leczenie należy zakończyć. Nie zbadano wystarczająco bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności produktu leczniczego u dzieci i młodzieży. Należy zachować ostrożność w przypadku stosowania produktu leczniczego u dzieci przed okresem dojrzewania. Lek zawiera alkohol benzylowy.
Uwagi
Lek należy podawać w głębokim, wolnym wstrzyknięciu domięśniowym.
Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na dekanian nandrolonu lub na którąkolwiek substancję pomocniczą w tym olej arachidowy. Produkt leczniczy jest w związku z tym przeciwwskazany u pacjentów uczulonych na orzechy arachidowe (orzeszki ziemne) lub soję. Ciąża. Rozpoznanie lub podejrzenie raka gruczołu krokowego lub raka piersi u mężczyzn.
Ostrzeżenia specjalne / Środki ostrożności
Badanie lekarskie: ponieważ rozpoznanie lub podejrzenie raka gruczołu krokowego jest przeciwwskazaniem do stosowania produktu leczniczego należy monitorować stan pacjentów przed rozpoczęciem leczenia oraz w trakcie leczenia produktem, wykonując w odstępach kwartalnych przez pierwszych 12 m-cy terapii, a następnie raz w roku następujące badania: badanie palpacyjne przez odbytnicę gruczołu krokowego i oznaczanie swoistego antygenu sterczowego (PSA), w celu wykluczenia łagodnego przerostu gruczołu krokowego lub subklinicznej postaci raka prostaty. Oznaczanie hematokrytu, hemoglobiny, w celu wykluczenia czerwienicy. Stany wymagające nadzoru: należy monitorować stan pacjentów, a zwłaszcza osób w podeszłym wieku, z następującymi schorzeniami: nowotwory rak gruczołu piersiowego, nadnerczak, rak oskrzeli oraz przerzuty nowotworowe w układzie kostnym. U tych pacjentów może samoistnie wystąpić hiperkalcemia, także podczas terapii sterydami anabolicznymi. W tym ostatnim przypadku może to świadczyć o pozytywnej reakcji guza na hormonoterapię. Mimo to, należy najpierw zastosować odpowiednie leczenie hiperkalcemii, a po przywróceniu prawidłowego poziomu wapnia można wznowić terapię hormonalną. Zaburzenia stwierdzone wcześniej u pacjentów z wcześniej stwierdzoną niewydolnością stwierdzonymi chorobami serca, nerek lub wątroby terapia substytucyjna sterydami anabolicznymi może powodować komplikacje w postaci obrzęków z lub bez zastoinowej niewydolności serca. W takim przypadku należy niezwłocznie przerwać leczenie. Pacjentów po zawale mięśnia sercowego, z niewydolnością serca, wątroby lub nerek, z nadciśnieniem tętniczym, padaczką lub migreną należy monitorować ze względu na ryzyko pogorszenia stanu klinicznego lub nawrotu choroby. W takim przypadku należy niezwłocznie przerwać leczenie. Cukrzyca. Lek może poprawiać tolerancję glukozy u pacjentów z cukrzycą. Leczenie przeciwzakrzepowe. Lek może nasilać przeciwzakrzepowe działanie pochodnych kumaryny. Działania niepożądane: jeżeli wystąpią działania niepożądane związane za stosowaniem sterydów anabolicznych należy przerwać podawanie produktu Deca-Durabolin i po ustąpieniu dolegliwości rozpocząć ponownie leczenie, stosując mniejsze dawki produktu. Wirylizacja: pacjentów należy poinformować o możliwości pojawienia się objawów wirylizacji. Zwłaszcza piosenkarzy i kobiety pracujące w zawodach wymagających używania głosu należy poinformować o ryzyku obniżenia głosu. Jeżeli wystąpią objawy wirylizacji, należy ponownie ocenić stosunek ryzyka do korzyści u danego pacjenta. (Niezgodne ze wskazaniami) stosowanie przez sportowców. Pacjenci uczestniczący w zawodach nadzorowanych przez Światową Agencję Antydopingową (WADA) przed zastosowaniem tego produktu powinni sprawdzić, czy nie figuruje on w kodeksie WADA, ponieważ lek może wpłynąć na wyniki testów antydopingowych. Niezgodne ze wskazaniami stosowanie sterydów anabolicznych w celu zwiększenia wydolności organizmu w sporcie wiąże się z poważnym zagrożeniem dla zdrowia i jest uważane za naganne. Subst. pomocnicze: lek zawiera olej arachidowy (olej z orzeszków ziemnych) i nie powinien być stosowany przez pacjentów ze stwierdzonym uczuleniem na orzechy arachidowe. Ze względu na możliwy związek między uczuleniem na orzechy arachidowe, a uczuleniem na soję, pacjenci uczuleni na soję także powinni unikać stosowania produktu leczniczego. Lek zawiera 100 mg alkoholu benzylowego w 1 ml roztworu i nie wolno go podawać przedwcześnie urodzonym niemowlętom ani noworodkom. Alkohol benzylowy może wywoływać reakcje toksyczne i anafilaktoidalne u niemowląt i dzieci do 3 lat. Dzieci i młodzież: u dzieci przed okresem dojrzewania należy monitorować wzrost i dojrzewanie płciowe, gdyż sterydy anaboliczne ogólnie oraz lek w dużych dawkach mogą przyspieszać kostnienie chrząstek nasadowych i dojrzewanie płciowe. Produkt nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.
Interakcje
Czynniki indukujące enzymy mogą zmniejszać, a leki hamujące enzymy mogą zwiększać stężenie dekanianu nandrolonu. Wymagane jest wtedy dostosowanie dawki produktu. Insulina i inne leki przeciwcukrzycowe. Sterydy anaboliczne mogą poprawiać tolerancję glukozy i zmniejszać zapotrzebowanie na insulinę i inne leki przeciwcukrzycowe u osób chorych na cukrzycę. Z tego względu należy monitorować pacjentów z cukrzycą, zwłaszcza na początku lub na zakończenie leczenia, a także okresowo w trakcie leczenia produktem. Leczenie przeciwzakrzepowe. Duże dawki produktu leczniczego mogą zwiększać działanie przeciwzakrzepowe pochodnych kumaryny (takich jak warfaryna, acenokumarol i fenprokumon). Dlatego podczas leczenia należy ściśle kontrolować czas protrombinowy i w razie potrzeby należy zmniejszyć dawki leków przeciwzakrzepowych. ACTH lub kortykosteroidy. Podawanie sterydów anabolicznych jednocześnie z ACTH lub kortykosteroidami może sprzyjać powstawaniu obrzęków; dlatego należy zachować ostrożność, podając te substancje czynne, zwłaszcza u pacjentów z chorobami serca lub wątroby, albo u osób ze skłonnością do obrzęków. Interakcje w badaniach laboratoryjnych. Sterydy anaboliczne mogą spowodować obniżenie stężenia globuliny wiążącej tyroksynę, a wskutek tego obniżenie stężenia tyroksyny całkowitej (T4) w surowicy krwi oraz zwiększenie wychwytu T3 i T4 na żywicy. Stężenie frakcji wolnej hormonu tarczycy pozostaje jednak niezmienione i nie występują żadne kliniczne oznaki wskazujące na zaburzenia czynności gruczołu tarczowego. Rekombinowana Ludzka Erytropoetyna. Podawanie produktu (50-100 mg/tydzień) w skojarzeniu z rhEPO (rekombinowana ludzka erytropoetyna), zwłaszcza u kobiet, umożliwia zmniejszenie dawki erytropoetyny, aby zmniejszyć objawy anemii.
Ciąża i laktacja
Produkt leczniczy jest przeciwwskazany do stosowania w okresie ciąży. Nie ma wystarczających danych dotyczących stosowania produktu Deca-Durabolin u kobiet w ciąży. Produkt jest przeciwwskazany do stosowania w ciąży ze względu na możliwość maskulinizacji płodu. W razie zajścia w ciążę produkt należy odstawić. Nie ma wystarczających danych dotyczących stosowania produktu Deca-Durabolin w czasie karmienia piersią. W związku z tym produktu nie należy stosować w czasie karmienia piersią.
Działania niepożądane
Zaburzenia endokrynologiczne: wirylizacja. Zaburzenia metabolizmu i odżywiania: hiperlipidemia. Zaburzenia psychiczne: zwiększone libido. Zaburzenia naczyniowe: nadciśnienie. Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: dysfonia. Zaburzenia żołądka i jelit: nudności. Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: zaburzenia czynności wątroby, plamica wątrobowa. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: trądzik, wysypka, wiąd, hirsutyzm. Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: przedwczesne kostnienie chrząstek nasadowych. Zaburzenia nerek i dróg moczowych: utrudnione oddawanie moczu. Zaburzenia układu rozrodczego i piersi: łagodny rozrost prostaty, priapizm, powiększenie prącia, powiększenie łechtaczki, rzadkie miesiączkowanie, brak miesiączki. Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: obrzęki, reakcje w miejscu podania. Badania diagnostyczne: zmniejszenie stężenia cholesterolu HDL, zmniejszenie liczby plemników, zwiększenie stężenia hemoglobiny. Urazy, zatrucia i powikłania po zabiegach: celowe niewłaściwe zastosowanie. Powyższa terminologia wykorzystana do opisu działań niepożądanych ma również uwzględniać synonimy i terminy pokrewne. Dzieci i młodzież. Następujące działania niepożądane występowały u dzieci stosujących androgeny przed okresem dojrzewania przedwczesne dojrzewanie płciowe, wzrost częstości występowania erekcji, powiększenie prącia, przedwczesne kostnienie chrząstek nasadowych.
Przedawkowanie
Ostra toksyczność dekanianu nandrolonu u zwierząt jest bardzo niska. Nie ma doniesień opisujących ostre przedawkowanie produktu leczniczego u ludzi. Przewlekłe przedawkowanie dla poprawy wydolności w sporcie wiąże się z poważnym ryzykiem dla zdrowia osoby nadużywającej ten produkt leczniczy.
Działanie
Preparat zawiera ester dekanianowy nandrolonu. Ester dekanianowy wydłuża działanie produktu leczniczego do około 3 tyg. od jego podania. W krążeniu ester dekanianowy jest hydrolizowany do nandrolonu. Nandrolon ma budowę chemiczną zbliżoną do męskiego hormonu, testosteronu. W porównaniu z testosteronem ma silniejsze działanie anaboliczne, a słabsze działanie androgenne. Zostało to potwierdzone w badaniach na zwierzętach i może zostać wyjaśnione tym, że jest on metabolizowany do 5α-dihydronandrolonu, który zmniejsza zdolność wiązania z receptorem androgenowym, w przeciwieństwie do 5α-dihydrotestosteronu, który wykazuje zwiększenie wiązania z receptorem. Słabe działanie androgenne nandrolonu potwierdzono w warunkach klinicznych. Ryzyko wirylizacji wzrasta wraz ze zwiększeniem dawek oraz częstością stosowania i długością okresu leczenia.
Skład
1 amp. z 1 ml roztw. zawiera 50 mg/ml dekanianu nandrolonu.

Nasz serwis to aktualne i rzetelne źródło informacji na temat bezpłatnych leków dla seniora. Adresujemy go do wszystkich, zainteresowanych programem 75+, zarówno do pacjentów i ich opiekunów, jak i lekarzy oraz farmaceutów. Ustawa o darmowych lekach dla seniora, jak każdy nowy projekt, wywołuje wiele pytań i wątpliwości. Będziemy regularnie informować o wszelkich nowościach, zachęcamy więc do częstego odwiedzania naszej strony.

W serwisie znaleźć można wszystkie bezpłatne leki, które wymienione są na ogłaszanej przez Ministerstwo Zdrowia liście „S”. Informacje są na bieżąco aktualizowane - obowiązkowo co 2 miesiące, po opublikowaniu przez resort zdrowia najnowszego wykazu darmowych leków dla pacjentów powyżej 75 roku życia.

Wybranego produktu szukać można zarówno na podstawie jego nazwy, jak i schorzenia, w leczeniu którego jest wskazany. Opis leku uwzględnia kompletne dane na jego temat, takie jak m.in. skład, dawka, przeciwwskazania, działania niepożądane, środki ostrożności czy interakcje.

O programie leki 75+

Ustawa o bezpłatnych lekach dla pacjentów powyżej 75 roku życia, nazywana ustawą 75+, obowiązuje od 12 czerwca br. Zgodnie z ustawą każdy, kto ukończył 75 lat, ma prawo do bezpłatnych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wymienionych w tym wykazie. Nie mają znaczenia dochody seniora ani jego status materialny. Jedynym kryterium, kwalifikującym do skorzystania z darmowego leku, jest wiek, weryfikowany na podstawie numeru PESEL.

Lista bezpłatnych leków dla seniora uwzględnia przede wszystkim te produkty, które wiążą się z leczeniem chorób wieku podeszłego. Będzie ona aktualizowana co 2 miesiące, tak jak lista wszystkich leków refundowanych. Za darmo seniorzy otrzymają głównie leki stosowane w terapii schorzeń sercowo-naczyniowych, urologicznych, układu oddechowego, pokarmowego i nerwowego, cukrzycy, osteoporozy, itp. Na liście „S” znajdą się te leki, na które dotychczas obowiązywała częściowa odpłatność (30 i 50 proc.).

Aby senior mógł otrzymać receptę na darmowy lek, musi zgłosić się do lekarza pierwszego kontaktu. Bezpłatne leki mogą też wypisywać pielęgniarki POZ, które mają uprawnienia do wystawiania recept. Ustawa o darmowych lekach nie przewiduje ograniczeń, dotyczących ilości tych medykamentów przysługujących seniorowi. W każdym przypadku lekarz będzie podejmował decyzję o niezbędnej dawce czy ilości opakowań.