Nowa lista leków refundowanych

Resort zdrowia opublikował zmiany w wykazie leków refundowanych, który wejdzie w życie 1 września 2016 r. Po raz pierwszy zawiera on również wykaz „Bezpłatnych leków dla seniorów”.

Ministerstwo poinformowało, iż w porównaniu do XXVIII obwieszczenia, obowiązującego od 1 lipca 2016 r., projekt XXIX obwieszczenia refundacyjnego zawiera następujące zmiany:

I. Statystyki XXIX obwieszczenia

1) Ogółem do obwieszczenia zostanie dodanych lub rozszerzonych wskazań dla 67 produktów (unikalnych kodów EAN), w tym:

a. 56 produktów leczniczych (unikalnych kodów EAN) w ramach listy aptecznej,

b. 2 wyroby medyczne (unikalne kody EAN) w ramach listy aptecznej,

c. 8 produktów leczniczych (unikalnych kodów EAN) w ramach katalogu chemioterapii,

d. 1 produkt leczniczy (unikalny kod EAN) w ramach programów lekowych;

2) Dla 268 produktów (unikalnych kodów EAN) zostanie dodane lub kontynuowane wskazanie off-label.

3) Dla 145 produktów (unikalnych kodów EAN) wprowadzono obniżki urzędowych cen zbytu

a. w tym dla 116 produktów w ramach listy aptecznej (od 291,70 zł do 0,01 zł).

4) Dla 9 produktów (unikalnych kodów EAN) wprowadzono podwyżki urzędowych cen zbytu (od 27 gr do 8,37 zł).

5) Dla 279 produktów (unikalnych kodów EAN) spadnie dopłata pacjenta (od 306,28 zł do 1 gr).

6) Dla 389 produktów (unikalnych kodów EAN) wzrośnie dopłata pacjenta (od 1 gr do 34,73 zł).

7) Dla 385 produktów (unikalnych kodów EAN) spadną ceny detaliczne brutto (od 306,28 zł do 1 gr).

8) Dla 336 produktów (unikalnych kodów EAN) wzrosną ceny detaliczne brutto (od 2 gr do 8,79 zł).

9) W związku z wpłynięciem wniosków o skrócenie terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych lub upłynięciem terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych lub odmową refundacji na kolejny okres w XXIX obwieszczeniu nie znajdą się 32 produkty (unikalne kody EAN) obecne w poprzednim obwieszczeniu.

II. Nowe substancje czynne

1) W ramach listy aptecznej zostały objęte refundacją:

a. nowe substancje czynne


arypiprazol w postaci zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu (1 kod EAN) we wskazaniu: schizofrenia u dorosłych pacjentów, u których uzyskano odpowiednią stabilizację podczas leczenia arypiprazolem w postaci doustnej, w przypadku nawrotu objawów psychotycznych w wyniku udokumentowanego, uporczywego braku współpracy chorego. Objęcie refundacją tego leku poszerzy katalog refundowanych leków długodziałających w terapii schizofrenii;

pramipeksol (6 kodów EAN) we wskazaniu: leczenie objawów idiopatycznej choroby Parkinsona u dorosłych, w monoterapii (bez lewodopy) lub w skojarzeniu z lewodopą, tzn. w czasie trwania choroby, do jej późnych okresów, kiedy działanie lewodopy słabnie lub staje się nierówne i występują wahania skuteczności leczenia (wyczerpanie dawki lub efekt przełączania-zjawisko „on-off”).
Refundacja tego leku zwiększy dostęp do leków w terapii choroby Parkinsona;

tapentadol (5 kodów EAN) we wskazaniu: przewlekły ból o dużym nasileniu w przebiegu chorób nowotworowych – u dorosłych pacjentów, u których nie uzyskano odpowiedniej kontroli bólu po zastosowaniu morfiny o zmodyfikowanym lub przedłużonym uwalnianiu lub u których nie jest tolerowana. Objęcie refundacją tapentadolu poszerzy wachlarz refundowanych opioidowych leków dostępnych w terapii bólu nowotworowego;

mometazon (1 kod EAN) we wskazaniu: we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji;

b. dodatkowe wskazania

lanreotyd (2 kody EAN) rozszerzenie dostępności leku w ramach wykazu aptecznego o wskazanie dotychczas objęte finansowaniem ze środków publicznych jedynie w ramach katalogu chemioterapii tj.: leczenie guzów neuroendokrynnych żołądkowo-jelitowo-trzustkowych GEP-NET G1 i części G2 (index Ki67 do maksymalnie 10%) środkowej części prajelita, trzustki, po wykluczeniu ognisk pierwotnych w końcowej części prajelita, u dorosłych pacjentów z nieoperacyjnymi guzami miejscowo zaawansowanymi lub z przerzutami;

c. wskazania pozarejestracyjne

lakozamid we wskazaniu: terapia dodana u chorych poniżej 16. roku życia z padaczką ogniskową z brakiem kontroli napadów lub nietolerancją leczenia po zastosowaniu co najmniej trzech prób terapii dodanej;

desmopresyna we wskazaniu: pierwotne izolowane moczenie nocne u pacjentów pomiędzy 5-6 rokiem życia z prawidłową zdolnością zagęszczania moczu po udokumentowaniu nieskuteczności 3-miesięcznego postępowania wspomagającego i motywującego;

posakonazol: w ramach listy aptecznej lek będzie refundowany u dzieci do 18. roku życia jako wtórna profilaktyka przeciwgrzybicza, ukierunkowana na wcześniej występujące zakażenia grzybicze – do czasu zakończenia chemioterapii w przypadku: ostrej białaczki limfoblastycznej, chłoniaków złośliwych lub nowotworów litych.

W katalogu chemioterapii lek będzie dostępny w profilaktyce pierwotnej i wtórnej zakażeń grzybiczych u dzieci do 18. roku życia w przypadku ostrej białaczki limfoblastycznej standardowego lub pośredniego ryzyka, chłoniaków złośliwych lub nowotworów litych.

2) W ramach katalogu chemioterapii zostały objęte refundacją:

a. nowe wskazania

Somatuline Autogel (lanreotyd) rozszerzenie dotychczasowych wskazań o wskazanie: leczenie guzów neuroendokrynnych żołądkowo-jelitowo-trzustkowych nieznanego pochodzenia (kod ICD-10 C80).

3) W ramach programów lekowych zostały objęte refundacją:

a. nowe substancje czynne:

Lynparza (olaparyb) w ramach programu „Leczenie podtrzymujące olaparybem chorych na nawrotowego platynowrażliwego zaawansowanego raka jajnika, raka jajowodu lub pierwotnego raka otrzewnej (ICD-10 C56,C57,C48)”.

4) W projekcie Obwieszczenia Ministra Zdrowia umieszczony został załącznik D, tj. Leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne przysługujące świadczeniobiorcom, o których mowa w art. 43a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.).

W stosunku do opublikowanego w dniu 1 sierpnia 2016 r. po raz pierwszy projektu wykazu „Bezpłatnych leków dla seniorów” w związku z:

a. wpłynięciem wniosków o skrócenie terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych,

b. upłynięciem z dniem 1 września 2016 r. terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych,

– nie znajdzie się 6 produktów obecnych w opublikowanym wcześniej projekcie

c. w związku z wpłynięciem wniosków o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu

– w załączniku D znajdzie się 6 produktów nie obecnych w opublikowanym projekcie

 

W związku ze zgłoszonymi uwagami do projektu XXIX obwieszczenia refundacyjnego, które wejdzie w życie 1 września 2016 r., zostały wprowadzone następujące zmiany:

1) Rozszerzono dotychczasowe wskazania dla leku zawierającego menotropinę (2 unikalne kody EAN) o wskazanie: Brak owulacji u pacjentek w wieku poniżej 40. roku życia, u których nie uzyskano odpowiedzi po zastosowaniu cytrynianu klomifenu, rokujących uzyskanie prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajeczkowania (hormon folikulotropowy – FSH poniżej 15 mlU/ml w 2-3 dniu cyklu lub hormon antymüllerowski – AMH powyżej 0,7 ng/ml (wg II standardu)) – refundacja do 3 cykli;

2) Obniżono urzędową cenę zbytu dla 4 produktów (unikalnych kodów EAN).


Więcej: bip.mz.gov.pl

Nasz serwis to aktualne i rzetelne źródło informacji na temat bezpłatnych leków dla seniora. Adresujemy go do wszystkich, zainteresowanych programem 75+, zarówno do pacjentów i ich opiekunów, jak i lekarzy oraz farmaceutów. Ustawa o darmowych lekach dla seniora, jak każdy nowy projekt, wywołuje wiele pytań i wątpliwości. Będziemy regularnie informować o wszelkich nowościach, zachęcamy więc do częstego odwiedzania naszej strony.

W serwisie znaleźć można wszystkie bezpłatne leki, które wymienione są na ogłaszanej przez Ministerstwo Zdrowia liście „S”. Informacje są na bieżąco aktualizowane - obowiązkowo co 2 miesiące, po opublikowaniu przez resort zdrowia najnowszego wykazu darmowych leków dla pacjentów powyżej 75 roku życia.

Wybranego produktu szukać można zarówno na podstawie jego nazwy, jak i schorzenia, w leczeniu którego jest wskazany. Opis leku uwzględnia kompletne dane na jego temat, takie jak m.in. skład, dawka, przeciwwskazania, działania niepożądane, środki ostrożności czy interakcje.

O programie leki 75+

Ustawa o bezpłatnych lekach dla pacjentów powyżej 75 roku życia, nazywana ustawą 75+, obowiązuje od 12 czerwca br. Zgodnie z ustawą każdy, kto ukończył 75 lat, ma prawo do bezpłatnych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wymienionych w tym wykazie. Nie mają znaczenia dochody seniora ani jego status materialny. Jedynym kryterium, kwalifikującym do skorzystania z darmowego leku, jest wiek, weryfikowany na podstawie numeru PESEL.

Lista bezpłatnych leków dla seniora uwzględnia przede wszystkim te produkty, które wiążą się z leczeniem chorób wieku podeszłego. Będzie ona aktualizowana co 2 miesiące, tak jak lista wszystkich leków refundowanych. Za darmo seniorzy otrzymają głównie leki stosowane w terapii schorzeń sercowo-naczyniowych, urologicznych, układu oddechowego, pokarmowego i nerwowego, cukrzycy, osteoporozy, itp. Na liście „S” znajdą się te leki, na które dotychczas obowiązywała częściowa odpłatność (30 i 50 proc.).

Aby senior mógł otrzymać receptę na darmowy lek, musi zgłosić się do lekarza pierwszego kontaktu. Bezpłatne leki mogą też wypisywać pielęgniarki POZ, które mają uprawnienia do wystawiania recept. Ustawa o darmowych lekach nie przewiduje ograniczeń, dotyczących ilości tych medykamentów przysługujących seniorowi. W każdym przypadku lekarz będzie podejmował decyzję o niezbędnej dawce czy ilości opakowań.